ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖏᑦ

ᓄᓇᕗᒥ ᑎᒍᔭᐅᒪᕖᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᕕᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓚᓕᐅᕆᓪᓗᑎᒃ ᒪᒥᓴᐃᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔨᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ. ᑎᒍᔭᐅᒪᕖᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓕᖕᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᙱᑦᑐᒃᑯᕕᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐋᖅᑮᒐᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᐱᕋᔭᒃᑲᖕᓂᖁᔨᓇᑎᒃ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕆᕗᑦ ᓄᓇᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᓄᑦ.

 

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᑦ 2023-ᒧᑦ - ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᕈᕆᐊᖅᓯᓂᖕᒥᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓯᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᖕᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐊᑐᖕᓂᐊᕐᓗᒍᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐊᑖᓂ 23 ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ.