ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓄᓕᕆᔨ(ᔨᑦ)

Community: 
Across Nunavut
Reference number: 
17-504954
Salary: 
$83,538 to $100,562
Northern Allowance: 
$15,016 to $30,424

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ/ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᖃᖅᑐᖅ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᓂ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖅ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᖅ

ᑐᕌᕆᔭᕗᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓕᕆᓂᕆᔭᐅᔪᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᒪᓂᐅᕗᖅ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᕝᕕᐅᔪᓐᓴᖅᑐᓂᑦ ᐱᓇᔪᒃᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᔪᒪᓪᓗᓂ ᒫᓐᓇ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙳᙱᑦᑐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ 25−ᓂ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ. ᐃᓂᓂᒃ ᒪᓂᒪᔪᖃᖅᐳᖅ ᒪᓂᒪᔪᖃᓕᕈᒫᖅᐳᕐᓘᓐᓃᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ.  ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᑎᑎᕋᕐᑕᕐᓂᒃ ᓇᓃᑦᑐᒨᕋᓱᖕᒪᖔᖅᐱᑦ.

ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᓗᒍ ᓄᓇᕘᑉ ᐱᐅᔪᒻᒪᕇᑦ ᓄᓇᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ, ᐆᒻᒪᕆᒃᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓅᓯᕐᓂᖅ, ᖃᓄᐃᑦᑐᕈᓘᔭᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᓯᒪᔭᖏᑦ, ᐆᒪᔪᓂᑦ ᖁᙱᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓂᕐᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᑕᒪᒃᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐃᓅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᕐᓗᓂᓗ ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ 25−ᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ! ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑎᒍᑦ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓕᕋᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑕᒫᓂᓕᒫᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᓕᒫᒥ. ᐱᔪᒪᓂᖃᕈᕕᑦ ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕈᕕᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᓘᔭᕐᓂᕐᒥᒃ, ᑖᓐᓇ ᐊᑦᓱᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᓇᕈᓐᓇᖅᓱᓂᓗ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᖅ ᐅᑕᖅᑭᕗᖅ! ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᕙᒃᑕᕗᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᖅᑐᒃᑭᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᒍᓪᓗ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᓄᐃᑎᑦᑐᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ.

ᑭᓱᓕᕆᔨᐅᓃᑦ − ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᑎᑦ ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᔪᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦᑎᐊᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓄᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓇᔭᕐᓂᕐᒥᒃᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᖃᓄᐃᙱᑦᑐᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐱᓕᕆᔭᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᒋᔭᐅᔪᓄᑦ, ᐅᑯᐊ ᐃᓚᒋᔭᐅᓗᑎᒃ, ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ, ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ,ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔩᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ.  ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ. ᑐᕌᒐᐅᓗᐊᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᑎᑦ ᐃᓚᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ: 

 • ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ
 • ᓱᕈᓰᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ
 • ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᑦ
 • ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ/ᑲᑎᙵᐅᖅᑐᑦ ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ
 • ᐃᓐᓇᐅᓗᐊᓕᕐᓂᕐᒧᑦ/ᑎᒥᒥᒍᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᑦ
 • ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑐᑦᑕᕐᕕᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ
 • ᑎᒍᐊᕐᓃᑦ

ᑭᒃᑰᖕᒪᖔᑦᑕ − ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᕗᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᖅᐳᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒡᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒡᓗᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᒪᑯᓄᖓ, ᐃᓄᓕᕆᕙᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᓪᓗ, ᑎᒍᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᖢᓗᐊᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓃᑦ ᑐᕌᕆᔭᖃᖅᐳᑦ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕈᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᓗ.

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᐳᑦ ᑖᒃᑯᓇᓂ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᐅᕙᒃᑐᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᓂᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ 25 ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ.

ᑭᓱᓂᒃ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᖕᒪᖔᑦᑕ − ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐱᑎᑦᑎᓛᖑᓇᓱᒃᑐᒥᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᖢᓂ ᐅᑯᓂᖓ:

 • ᑐᙵᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐅᓇᔭᖅᑐᖅ: $83.538-ᒥᑦ $100,562-ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ.
 • ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐆᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᑐᒥᒃ ᑖᓐᓇᓗ $15,016−ᒥᑦ $30,424−ᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᓐᓂᖃᕈᓐᓇᖅᖢᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒧᑦ, ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑎᖃᕋᔭᖅᖢᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᐊᖏᕐᕋᖃᕐᕕᒋᔭᕐᓂᒃ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᕐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᓇᔭᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᕈᓐᓇᖅᑐᖅ.
 • ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓅᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖅ
 • ᐱᕕᒃᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᓯᕗᒻᒧᐊᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᓂᕐᒥᒃ
 • ᐱᔪᒥᓇᖅᑐᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᖅᑲᖓᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ.
 • ᑖᓐᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᕗᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ.

ᑭᓱᓂᒃ ᐱᔪᖃᕆᐊᖃᖅᐸ?   

 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓕᕆᕙᖕᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ, ᐊᕐᕌᒍᓕᒪᕐᒧᑦ ᓄᑕᕋᕐᓂᑦ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ.  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓪᓚᕆᖕᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᕐᒥᒃ ᓄᑕᖅᑲᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᕙᖕᓂᑰᓂᕐᒥᒃ ᐱᔪᒥᒋᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ.
 • ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᓕᖕᒥᒃ 5-ᒥᒃ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᐱᑖᕋᓱᓪᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᕐᓗᓂ ᑕᖅᑭᓂᑦ ᓯᑕᒪᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑎᑕᐅᕗᖅ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᐊᕐᓗᓂ.
 • ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᐅᓂᖅᑕᐅᖅ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕆᕗᖅ.
 • ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐱᓇᔪᒃᓯᒪᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓗᓂᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦᐃᓂᑖᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑲᐅᒻᒪᕆᒐᔭᖅᑐᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᐃᓱᒪᖃᕐᓂᕈᕕᑦᐱᓇᔪᒍᒪᓂᕐᒥᒃ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐱᕚᓪᓕᕐᓇᖅᑐᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᐃᓂᒧᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕝᕕᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᑕᐃᑦ ᑭᓱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓃᓪᓗ ᐅᕗᖓ CSSW@gov.nu.ca . ᐃᓚᓕᐅᑎᓂᐊᖅᐸᐃᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᓴᐅᑖ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᔭᐅᕙᒃᑐᒧᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᕐᓂ ᓇᓗᓇᙱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᓪᓗ ᐃᓂᒧᑦ ᐅᐸᒃᓯᒪᔪᒪᓇᔭᖅᑕᕐᓄᑦ.

 • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᓕᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒍᒪᕗᖅ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑕᐃᒪᐃᒃᑯᓂ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᓗᓂᓗ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.
 • ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᒥᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔪᓐᓇᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᖏᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕋᓱᐊᕈᑎᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᕝᕕᐅᔪᒪᓲᖑᖕᒪᑕ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ.  ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑯᐃᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔮᙱᓚᑦ ᐱᓇᔪᖕᓂᖓᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᓂ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᖕᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᑦ ᓴᓇᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ.
 • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
 • ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.

 

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ            ᐅᖄᓚᐅᑎ:  1-888-668-9993(ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒃᑯᑦ)

ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000, ᐅᕙᓂ 430          ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ:   (867) 975-6220

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0             ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑦ: CSSW@gov.nu.ca

Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ