ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ

Community: 
ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ
Reference number: 
10-02-250-090LA
Salary: 
$95,882.00 - $108,810.00
Northern Allowance: 
$19,077.00

ᐱᔭᕆᐊᖃᕋᑦᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓂᒃ ᐃᓂᑖᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᓇᓂᕈᓘᔭᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑎᑕᐅᔪᖅ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᑎᑦᑎᕙᒃᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᑎᙵᔪᓄᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᒪᓕᒃᓗᒍ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖓᑕ ᒪᓕᒐᒃᓴᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓱᒪᑕᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ (CMOH). ᑕᐅᑐᓪᓗᐊᑕᕐᓗᓂ ᕿᑐᕐᖓᒃᓴᓖᑦ/ᓄᑕᖅᑲᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓂ, ᖃᓂᒪᓐᓇᕈᑎᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᓕᕐᑕᐅᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᐸᖕᒥᓗᓂ ᐱᕕᒃᓴᐅᓗᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᑎᙵᔪᓄᓪᓗ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᓕᐅᑉ, ᐱᑎᑦᑎᓗᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᖃᓅᓇᓱᒋᔭᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᖕᒧᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥ ᒪᓕᒐᒃᓴᖏᓐᓂ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑯᖏᑦ:  ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃᔪᐊᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᔾᔨᕐᓚᖓᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ/ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐊᓂᖅᓵᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒍᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐱᖃᕆᐊᓕᒃ

ᐊᕐᕌᒎᖕᓄ ᒪᕐᕉᖕᓄ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᑰᓗᓂ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ

ᐊᑐᖅᑐᒥᒃ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᐱᔭᕿᐊᓕᒃ

ᐊᓯᖏᑦ: ᐊᑐᕐᓂᑰᓗᓂ ᓄᓇᓕᕋᓛᒥ ᐃᓄᖃᓗᐊᙱᑦᑐᒥᓗ ᓄᕼᓕᖕᓂ ᐱᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖓ

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᑲᓇᑕᒥ (PHAC) ᐊᔪᙱᓪᓗᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖓ  

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ (CHNC) ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂ ᐱᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖓ  

ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᒃᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᒥᓗᓂ ᒫᓐᓇᐅᔪᒧᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐅᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᖁᕝᕙᕆᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂ/ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᓇᓱᒃᐸᒃᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃᓗ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᑲᓇᑕᒥ.

ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᓯᐅᑎᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᑦ: 5,000 ᐱᒋᐊᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᓪᓗᒧᑦ, $5,000 18 ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ $10,000 30 ᑕᖅᑭᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᒐᒃᓴᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᑦ $9,000 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑦ ᓯᕗᓕᖅᓯᓂᖓᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎ ᐊᒻᒪ $375 ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᕿᑲᕈᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎ ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ $4,500 ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ.

ᐃᓚᖓᓂ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖅ ᑐᒃᓯᕋᖅᑕᖅ

ᐱᒋᐊᓕᕐᓗᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᒃᓴᖅ:          $95, 882- $108,810 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅ:     $19, 077.00

ᒪᑐᓗᓂ ᐅᓪᓗᖅ:              ᕕᕝᕗᐊᓕ 15, 2019

ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᓗᖑ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᓯᒪᔭᑎᑦ, ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ 10-02-250-090LA

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ