ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᖃᑦᑕᕐᓂᖅ)

Community: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
Type of employment: 
Salary: 
$46.57 per hour at 37.5 hour/week
Northern Allowance: 
$15, 016.00

ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖅ: ᑎᑭᓯᒪᓚᐅᑲᒃᑐᓄᑦ ᑐᔪᕐᒥᕕᖃᖅᑐᖅ .

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐅᓯᐅᖅᑎᖑᓚᐅᑲᒃᑐᖅ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ ᑎᓕᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖓᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᖃᑕᙳᑎᒌᓂᒡᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓄᒋᐊᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑕᐅᔾᔪᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓂᑰᔪᑦ ᓘᒃᑖᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒻᒪᕆᖕᒥᒃ. ᐱᓕᕆᐊᖃᓪᓗᐊᑕᕐᓂᕐᓕ ᓄᑕᕋᓛᒃᓴᓖᑦ/ᓄᑕᖅᑲᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓖᑦ, ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᓐᓇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᐳᕙᒡᓗᒃᑐᓕᕆᓂᖅ. ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐅᓯᐅᖅᑎᐅᓚᐅᑲᒃᑐᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᓪᓗᓂ ᑐᑦᑕᕐᕕᐅᖄᓲᖑᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ.

ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᑕᕝᕙᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᓄᑖᖑᓛᖑᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᖅᓴᐃᕙᖕᒥᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᒋᐊᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᖅ, ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᕕᓂᐅᓂᒃᑯᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕐᓗᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᔾᔪᐊᕐᒥ (ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ) ᐅᑭᐅᓂᒡᓗ ᒪᕐᕈᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓂᑰᓕᕐᓗᓂ, ᓯᕗᓪᓕᐅᓗᓂᓗ ᑐᑦᑕᕐᕕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᒃᑯᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ ᐊᒻᒪ ᑲᐱᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᑖᖑᓛᒥᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖃᕐᒥᓗᓂ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᖑᓯᒪᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᖁᑦᑐᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐅᖓᓯᒃᑐᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᐅᐸᒐᕐᓂᙱᑦᑐᓂᓘᓃᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᐅᔪᓐᓇᕐᓂᒧᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓂᖅ ᐱᐅᔫᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓚᐅᑲᓲᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᒃᑲᓐᓂᓲᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖏᑕ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓᓂᒃ $4.61 ᐃᑲᕐᕋᖅ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᖅᑲᖐᓐᓇᕐᓗᓂ ᐱᓕᕇᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖃᕆᓪᓗᑎᒃ $2.31 ᐃᑲᕐᕋᖅ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥᒃ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ