ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

Various Instructors

Community: 
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ
ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ
ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ
ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ
ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ
ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ
ᓴᓪᓕᖅᒥ
ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ
ᓴᓂᕋᔭᒥ
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ
ᓇᐅᔮᓂ
ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ
ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ
ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ
ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ
ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ
ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ
Reference number: 
ABE 2019
Type of employment: 
Salary: 
Varies
Northern Allowance: 
Varies per Community

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᕆᓴᐅᔭᑎᒍᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᖓᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑎᒋᔭᐅᒐᔭᖅᑐᒥᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᐅᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓃᑦᑐᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᒋᐊᖅᑐᑎᑦ ᐋᒡᒌᓯ 2019ᒥᑦ ᔫᓂ 2020ᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᑦ:

ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᑦ
ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᕆᓂᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ
ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ 

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᕐᓗᑎᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᑉ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓪᓗᐊᑕᖓ ᐱᕙᒌᔭᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᔭᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᓂᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕙᓗ ᐊᒡᓚᕝᕕᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᑦ ᓈᓴᐅᓯᕆᓂᕐᒥᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑭᒃᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ, ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ/ᐃᓅᓯᕐᒥᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐊᓪᓚᕝᕕᒻᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ, ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᕈᒥᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᓈᓴᐅᓯᕆᔾᔪᑎᒥᑦ ᖃᕆᓴᔭᐅᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᔨᐅᓂᕐᒥᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᖏᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑕᖏᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ:

ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑏᑦ;

ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᓪᓗ;

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᕐᓗᒋᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ, ᑕᑯᔭᔅᓴᕈᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕈᓂ

ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖃᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑕ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐸᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕᓗ ᐅᐸᙱᑐᓪᓗ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᐅᑉ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑎᒍᑦ ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔾᔪᑎᔅᓴᐅᓗᑎᑦ ᐱᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ ᓱᒃᑯᑦᑎᐊᓃᒻᒪᖔᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒍ

ᑲᒪᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓃᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᕆᐊᖅᑐᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᔪᓐᓇᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᐋᖅᑭᓱᑦᑎᐊᖅᑎᑦᑎᓯᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᒍᑎᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓯᒪᓗᓂ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᒪᕐᕉᔪᓐᓇᖅᐸᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔫᓐᓂᒃ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᓗᒻᒥᑦ ᐱᔭᕇᓯᓯᒪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒎᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓯᒪᓗᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔾᔪᑎᔅᓴᓐᓂᑦ ᑎᑎᖅᓯᓗᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᒋᔭᓐᓂᑦ, ᓇᓪᓕᐊᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ, ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐊᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒻᒪᖔᖅᐱᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓯᒪᔭᑎᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᓂᖃᖅᑐᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓐᓂᑦ ᑕᖅᑭᓄᑦ 6ᓄᑦ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔾᔪᑎᓐᓂᑦ ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᑎᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑕᖅᑮ ᓈᑉᐸᑕ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ.

ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᔭᖅᑐᖅ.

ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᕐᒥᔪᖅ.

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒥᔪᑦ.

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ