ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-501243
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$60,236.00 to $68,347.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$22,579.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐄᐳᕈ 18, 2014

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ, ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᖃᑕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᓄᓇᓕᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥᓪᓗ.

 

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᓲᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖑᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓴᐳᔾᔨᓂᕐᒥᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᓗ ᓴᖅᑭᕝᕕᐅᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖑᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᐊᔪᕈᑎᓕᖃᕐᓂᕐᒥᑦ. ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᓲᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᑎᒍᑦ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐱᒻᒪᕆᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᖓᓂ. ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖏᔨ ᐱᔭᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᖏᑦ ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓂ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂ, ᓲᕐᓗ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓂ, ᐃᓄᓕᕆᔨᓂ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓄᑦ ᓲᕐᓗ ᓇᔪᕐᕖᑦ ᐃᓐᓇᒃᑯᕖᓪᓗ ᐅᔾᔨᕈᓱᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓄᑦ ᑕᖅᑳᓂᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ.

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᓪᓗ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᓂᖅᓵᕈᓐᓇᐃᓪᓕᓯᒪᔪᒥ ᐊᓂᖅᓵᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ, ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᒃᑯᓪᓗ ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ. ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐃᒻᒥᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓂᒃᑯᓪᓗ.

 

ᓇᓕᒧᓪᓗᐊᖏᓐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᓖᑦ, ᖃᐅᔨᒪᓂᓖᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓯᒪᓂᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᓂᖃᕈᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖃᕈᒪᔪᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᕆᕗᑦ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ