ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

PEO Services

Info

ᐊᕐᕌᒍ - ᐅᓪᓗᖓ: 
2017
ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔫᑉ ᐊᑎᖓ: 
Peter's Expediting and Outfitting Services
Licence type: 
Outfitter Licence
ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ: 
Pangnirtung

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ

ᑭᓱᓕᕆᔨ: 
Peter Kilabuk
ᐊᑎᖓ: 
Owner
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 
867-473-4060
ᑐᕌᕈᑎᖓ: 
P.O Box 365 Pangnirtung
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
X0A 0R0
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: 
ᓄᓇᕘᒻᒦᑉᐸ (ᐄ/ᐋᒃᑲ?): 
Yes

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ

ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
2017.OL.250.015
ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
No
ᐅᖃᐅᓯᖅ: 
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ: 
ᑎᓴᒪᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᒧᑕᐅᔭᖅ, ᑎᖕᒥᐊᓂᒃ ᑕᐅᑐᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᑕᐅᑐᓐᓂᖅ, ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᖅ, ᑕᒻᒫᖅᓯᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓱᔪᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓄᑦ ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ, ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᖅ