ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕖᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖅ

ᔪᓚᐃ 14, 2017

ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕖᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᖅ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖅ

ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓃᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑰᖓᑕ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖓᓂ ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᓗᒍ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕖᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᔪᓚᐃ 15-ᒥ ᐅᖓᕙᕆᐊᖅᑕᐅᔪᖅ ᓯᓚ ᐱᐅᙱᓐᓂᖓᓄᑦ.

ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕖᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑕᐅᔪᖅ ᖁᕕᐊᓲᑕᐅᕙᒃᖢᓂ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᖁᕝᕙᓯᒃᓕᒋᐊᕐᓗᒍ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᓯᓚᒥ ᐃᓅᓂᖅ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᐊᓄᓕᒃ ᐴᓱᕐ ᐅᕗᖓ 867-975-7753 ᐅᕝᕙᓗᓂ Aboucher@gov.nu.ca.

###

Hᐊᐱᐅᐊᑦ Hᐊᕆᔅ:
ᑖᓇ ᓯᐅᕐᕗᓛᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-7769
HHarris@gov.nu.ca