ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᐳᖅ ᑲᓛᖦᖡᑦ ᓄᓈᓐᓂᑦ

ᔫᓂ 23, 2017

ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ

ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᐳᖅ ᑲᓛᖦᖡᑦ ᓄᓈᓐᓂᑦ

ᓯᕗᓕᐅᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᓴᖅᑭᑦᑎᓚᐅᖅᑐᖅ ᒪᑯᓂᖓ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ:

"ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕈᒪᕙᕋ ᐃᒃᐱᒍᓱᖕᓂᕋ ᓄᒫᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᐅᖅᑐᒥ ᐅᓕᕕᒡᔪᐊᕐᓂᖅᑕᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓅᒑᑦᓯᐊᖅ ᖃᓂᒋᔮᓂ, ᑲᓛᖦᖡᑦ. ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᐃᓐᓇᖅᐳᖓ ᑕᒪᓐᓇ ᓱᕋᒃᑎᖅᑕᐅᓂᖅ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒥᑭᔾᔫᒥᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦ. ᐃᓱᒪᕗᑦ ᑐᒃᓯᐊᕐᓂᕗᓪᓗ ᑐᕌᒐᕗᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑲᓛᖦᖠᓃᑦᑐᓄᑦ.

ᐃᑲᔪᕐᓃᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ (GN) ᑭᒡᒍᑎᖃᖅᐳᖅ $25,000−ᒥᒃ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᑲᓛᖦᖡᑦ Red Cross−ᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᒧᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓪᓚᕆᖕᓂᖅᓴᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦ ᐃᓚᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓴᐃᕙᒃᐳᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᕐᒥᒃ ᖃᑕᙳᑎᑦᑎᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᓪᓗ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒦᑦᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ, ᐋᓐᐊᓯᐅᖅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐸᑕᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓗᐊᖅᑐᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓛᖦᖡᑦ ᑲᑐᔾᔨᕙᒃᐳᑦ ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂᑦ ᐊᒃᑐᐊᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓂᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᖃᑕᙳᑎᒌᖕᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᖃᕐᓂᖅ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᓇᖏᖃᑎᖃᖅᐳᑦ ᑲᓛᖦᖠᒥᐅᓂᑦ ᒫᓐᓇᕈᔪᒃᑯᑦ; ᐃᓕᔅᓯᓐᓃᑉᐳᒍᑦ ᓴᙱᓂᒃᑯᑦ."

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ:

ᔮᔅᒦᓇ ᐱᐸ Yasmina Pepa
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ
(867) 975-5059
ypepa@gov.nu.ca