ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

National Geographic Explorer, Lindblad Expeditions

Info

ᐊᕐᕌᒍ - ᐅᓪᓗᖓ: 
2017
ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔫᑉ ᐊᑎᖓ: 
Lindblad Expeditions
Licence type: 
Outfitter Licence
ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ: 
Pond Inlet, Qikiqtarjuaq, Resolute Bay, Grise Fiord, Arctic Bay, Clyde River

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ

ᑭᓱᓕᕆᔨ: 
Jen Martin
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 
206-403-1558
ᑐᕌᕈᑎᖓ: 
96 Morton St. 9th Floor, New York, NY, USA
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
10014
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: 
ᓄᓇᕘᒻᒦᑉᐸ (ᐄ/ᐋᒃᑲ?): 
No

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ

ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
2017.OL.222.029
ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
No
ᐅᖃᐅᓯᖅ: 
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ
ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ: 
ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ, ᐳᓚᕋᖅᑎᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ ᐊᕙᑎᒥ ᓱᕐᕋᖅᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑯᑦ, ᓂᖀᓪᓗ ᐃᒥᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓪᓗ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓄᑦ ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ, ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ