ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

Koda Adventure Tours

Info

ᐊᕐᕌᒍ - ᐅᓪᓗᖓ: 
2017
ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔫᑉ ᐊᑎᖓ: 
Koda Adventure Tours
Licence type: 
Outfitter Licence
ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ: 
Kugluktuq

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ

ᑭᓱᓕᕆᔨ: 
Christabelle Newman
ᐊᑎᖓ: 
Manager
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 
867-446-1944
ᑐᕌᕈᑎᖓ: 
Box 190, Kugluktuk, NU
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
X0B 0E0
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: 
ᓄᓇᕘᒻᒦᑉᐸ (ᐄ/ᐋᒃᑲ?): 
Yes

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ

ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
2017.OL.420.001
ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
No
ᐅᖃᐅᓯᖅ: 
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ
ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ: 
ᑎᓴᒪᓕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᒧᑕᐅᔭᖅ, ᑎᖕᒥᐊᓂᒃ ᑕᐅᑐᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᑕᐅᑐᓐᓂᖅ, ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᖅ, ᐳᓚᕋᖅᑎᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᖅ, ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᖕᓄᑦ ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ, ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ