ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

High Arctic Lodge

Info

ᐊᕐᕌᒍ - ᐅᓪᓗᖓ: 
2016
ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔫᑉ ᐊᑎᖓ: 
High Arctic Sportfishing Camps Ltd.
Licence type: 
Outfitter Licence
ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ: 
Cambridge Bay

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᑦ

ᑭᓱᓕᕆᔨ: 
Fred Hamilton
ᐊᑎᖓ: 
Resident Manager
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 
250-497-2000
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 
250-497-2001
ᑐᕌᕈᑎᖓ: 
P.O. Box 280 Penticton, B.C.
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
V2A 6J9
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑦ: 
ᓄᓇᕘᒻᒦᑉᐸ (ᐄ/ᐋᒃᑲ?): 
No

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᑦ

ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
2016.OL.410.041
ᑎᑎᖅᑲᑦ/ᓚᐃᓴᓐᓯᐅᑉ ᓈᓴᐅᑖ: 
Yes
ᐅᖃᐅᓯᖅ: 
ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ
ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ: 
ᑐᔪᕐᒥᕕᒃ, ᓴᓇᐅᒐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᓂᖅ, ᑎᖕᒥᐊᓂᒃ ᑕᐅᑐᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐆᒪᔪᓂᑦ ᑕᐅᑐᓐᓂᖅ, ᐅᒥᐊᖅᑐᕐᓂᖅ, ᑕᒻᒫᖅᓯᒪᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐱᓱᔪᒃᑎᑦᑎᓂᖅ, ᖃᔭᕆᐊᒃᑰᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᔭᖅᑐᕐᓂᖅ, ᐃᖃᓪᓕᐊᕐᓂᖅ, ᓂᖀᓪᓗ ᐃᒥᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓪᓗ, ᐊᖑᓇᓱᓐᓂᖅ, ᑲᑎᒪᓃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓃᓪᓗ, ᐳᓚᕋᕐᓂᖅ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᖅ