ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ

Groups: 
ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
Casual Mental Health Consultant
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
Casual
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓂ
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
15,016
ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
Closing Date: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ

ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᓪᓗᓂ ᐊᒥᓲᓕᖅᑲᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᓂ, ᑖᓐᓇ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᕿᓂᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᓴᙱᔫᓕᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓄᖕᓄᑦ, ᐃᓚᒌᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᒃᐸᒃᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᓕᕐᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᓂᓗ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᑲᓐᓂᕋᓱᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᒻᒥᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᖃᕆᕗᖅ ᐃᓚᓕᐅᑎᔪᓐᓇᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᕙᖕᓂᕐᒥᒡᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᓇᔾᔫᓗᓂ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑎᕆᓇᓱᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓕᑉᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓄᑦ. 

ᑕᐃᓐᓇ ᐱᔪᒥᓇᓛᖑᔪᖅ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᖁᕝᕙᓯᓛᒥᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᔾᔪᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᐸᐃᑉᐹᒥᒃ. ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ (5) ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᕕᒡᔪᐊᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔪᓕᕈᑎᖃᕐᓯᒪᔪᓂᒡᓗ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐱᐅᓗᐊᕋᔭᖅᑐᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ: ᐃᓱᒪᒥᒍᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖅᓱᖏᑉᐸᒃᑐᓂᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᔪᕕᓂᐅᖕᒪᖔᑕ; ᐃᓱᒪᒥᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᓕᓲᖑᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᐱᖅᓲᓯᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ; ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐊᔪᖏᓪᓗᓂᓗ ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᒥᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᖕᒪᖔᑕ.. ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐅᑯᓂᖓ: ᐋᖅᑮᓗᓂ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒍ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᖕᒪᖔᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᒡᓗᒍ, ᖃᓄᐃᑦᑐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᒃᓱᕉᑕᐅᔪᓪᓗ ᓄᖅᑲᖅᑎᑉᐹᓪᓕᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒥᒃ; ᑐᑭᓯᓇᓱᐊᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒃᓱᕈᖅᓇᖅᑐᒃᑰᓗᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᓕᕈᓐᓇᕐᓗᒋᑦ; ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᓖᓪᓗ ᐋᖅᑭᒃᓱᕐᓗᒋᑦ; ᐃᓄᑑᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓕᕆᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᒡᓗᓂ; ᐊᑲᐃᓪᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᐋᖅᑮᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓇᓱᐊᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ. ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ, ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒃᑐᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ. ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂᓗ/ᐊᓂᖅᓵᖅᑎᑦᑎᓇᓱᒍᓐᓇᕐᓗᓂᓗ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᔪᙱᒃᑲᓐᓂᕐᓂᐅᓇᔭᖅᐳᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᕈᓂ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᐅᓂᕋᖅᑕᐅᒋᕗᖅ. ᓇᓕᒥᒃᓲᑎᓂᕋᖅᑕᐅᓇᔭᖅᐳᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓗᓂ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓗᓂ ᒫᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑐᑦ ᐊᔪᙱᑎᒋᒍᓂ ᐃᓱᒪᒋᒋᐊᓪᓚᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ

ᑖᓐᓇ ᐅᖃᐅᕈᓘᔭᖅᑕᐃᓕᑦᑎᐊᒻᒪᕆᒃᑐᓕᕆᓂᐅᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ, ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔾᔪᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᖏᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᕋᔭᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᓂ.

  • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᓯᒪᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᒪᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ. ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᖃᖃᑕᐅᔪᑦ
  • ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᔾᔭᐅᔪᒪᒍᑎ
  • ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒨᓇ ᓄᓇᕘᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᑦ. ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᐹᒥᒃ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᔾᔮᖏᓐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓱᓕᕆᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐊᒍᑦ.
  • ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖑᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᕐᕕᒋᔭᑐᐊᕆᓇᔭᖅᑕᕗᑦ ᐊᐱᕐᓱᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒍ