ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐊᒐᓯ 12, 2015
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
ᐊᒐᓯ 07, 2015
ᕿᓚᐅᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᑖᖑᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐃᙱᐅᓯᓕᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᐅᑎᑎᑦᓯᓂᐅᕙᑦᑐᖅ, ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᐅᓴᕗᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓪᓗᐊᓂ, ᐋᒡᒌᓯ 9, 2015.
ᐊᒐᓯ 04, 2015
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᖅᐳᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐆᒥᖓ, ᑰᕌᓘᒃᐸᓯᖕᒥ ᓄᓇᕘᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖕᒥ, ᕿᒻᒦᑦ ᐃᐱᐅᑕᖃᕆᐊᓖᑦ ᐱᓯᒪᔭᐅᓗᑎᒃ ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᖅ .
ᔪᓚᐃ 31, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᖓ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᔭᐅᓲᖅ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᑉ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓕᕌᖓᑕ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᖕᒪᖔᑦ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᖔᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᐅᕗᖓ 979-5400.
ᔪᓚᐃ 30, 2015
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᒫᒥᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒍᓗ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ ᓄᑖᓄᑦ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐸᕐᓇᐅᑎ
ᔪᓚᐃ 29, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᓱᓕ ᐅᒃᑯᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᒃᓴᐅᔪᖅ, ᔪᓚᐃ 29, 2015, ᐃᒪᖅ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ.
ᔪᓚᐃ 29, 2015
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᓄ ᐊᐃᕕᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᖁᐱᕐᕈᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ.
ᔪᓚᐃ 28, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᐅᒃᑯᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᒃᓴᐅᔪᖅ, ᔪᓚᐃ 28, 2015, ᐱᓪᓗᒍᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᑲᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2015
ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅᒥᑦ ᖃᓛᑦᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᓂᖅ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᐃᒥᖅᑐᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᑲᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 16, 2015
ᒐᕙᒪᖏᑦ ᓂᐅᕙᓪᓛᓐ ᓄᓇᑦᑎᐊᕗᒻᒥᐅᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᓴᖏᓂᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑕᒪᒃᑭᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᓴᐃᓂᒃᑯᓪᓗ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᐅᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ.