ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐄᐳᕈ 23, 2015
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᖅ ᐊᑖᓃᑦᑐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᑦ:
ᐄᐳᕈ 23, 2015
ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖃᓗᐃᓪᓗ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖏᑦ ᐃᒥᖕᒥᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᖕᒪᑕ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓᓃᑦᑐᓂ ᐅᑯᓇᓂ: ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᖏᑦ 1104A,B,C,D, ᐃᒡᓗᐃᓪᓗ 985, 1087, 1089, 1093, 1103, 1107−ᓗ.
ᐄᐳᕈ 20, 2015
ᒪᐃᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᓄᓇᓯᐅᑎᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖏᑦᑕ ᐸᓖᓯᙳᐊᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᖃᑦᑕᖕᓂᐊᓕᖕᒪᑕ ᑕᒫᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓕᖕᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄ 4,500 ᑭᓗᖑᕌᒻᔅᓂ.
ᐄᐳᕈ 20, 2015
ᒪᐃᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᓄᓇᓯᐅᑎᓕᕆᕝᕕᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᖃᑦᑕᖕᓂᐊᓕᖕᒪᑕ ᑕᒫᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓯᐅᑎᓂᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᓕᖕᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄ 4,500 ᑭᓗᖑᕌᒻᔅᓂ.
ᐄᐳᕈ 15, 2015
ᓄᓇᕘᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᕈᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓂᒃ ᒪᑯᓂᖓ ᐅᔾᔨᕐᓱᕐᓗᑎᒃ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓇᒧᑦ:
ᐄᐳᕈ 14, 2015
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑕᑉᑑᓇ ᐅᑯᓂᖓ ᓴᖅᑭᖅᓯᖅᑕᐅᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᖏᓐᓂᒃ:
ᐄᐳᕈ 13, 2015
ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ(ᕐᖓᑎᑦ) ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᓛᖅᐸᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2015-ᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ?
ᐄᐳᕈ 10, 2015
ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ ᐊᓯᔾᔨᙱᓚᖅ ᐅᓪᓗᒥ, ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᓇᒡᒐᔾᔭᐅ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 6, 2015-ᒥᑦ.
ᐄᐳᕈ 08, 2015
ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᖕᒪᑕ ᐃᒪᖕᒥᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᐅᑉ ᕼᐋᒻᓚᑦᑯᖏᓐᓂᑦ.
ᐄᐳᕈ 08, 2015
ᐃᓐᓇᖅᓯᐅᑎᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ (SCSB) ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᐊᓕᖅᑐᑦ!