ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᒪᐃ 08, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᐊ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒥᐊᖅᑕᐅᓂᖓᓂᑦ ᒪᐃᑦ 13-22, 2015−ᒥᑦ.
ᒪᐃ 07, 2015
ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᔪᖅ. ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑖᕙᓃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᑦ.
ᒪᐃ 07, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᒥᔪᖅ ᐃᑲᕐᕋᖏᓐᓄᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ 2:30ᒥᑦ ᐅᓐᓄᓴᐅᔪᖅ, ᓯᑕᒻᒥᖅ, ᒪᐃ 7, 2015.
ᒪᐃ 06, 2015
ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ(ᕐᖓᑎᑦ) ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᓛᖅᐸᑦ ᓯᑎᐱᕆ 2015-ᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ? ᐅᖄᓚᖁᔭᐅᕗᓯ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᕗᖓ ᓈᓴᐅᑎᒧᑦ 867-975-4800 ᕿᑐᕐᖓᐃᑦ(ᕐᖓᑎᑦ) ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᐳᖅᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᒋᐊᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ.
ᒪᐃ 05, 2015
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔪᑦ ᐸᖕᓂᖅᑑᒥᐅᓂᑦ ᐅᖃᐅᔾᔭᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᕆᒐᓐᓂᐊᕐᒥᑦ ᕿᒻᒥᓕᕆᓚᐅᕐᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ.
ᒪᐃ 05, 2015
ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᓕᕆᔩᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒍᒪᔪᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓂᑦ ᐃᑎᔾᔭᕆᐊᖅ ᐊᑐᕆᐊᖓᓂᑦ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᑭᒻᒥᕈᓪᓗ ᑲᑕᓐᓂᓕᒃ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᖓ ᐊᐳᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐱᐅᖏᓕᖅᕙᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ.
ᒪᐃ 05, 2015
ᑭᓈᓗᒃ ᑯᕕᓯᒪᔪᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᕕᖓᑕ ᐊᑖᓂ.
ᒪᐃ 01, 2015
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᑐᕌᓐᑐᒦᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᐃᕆᓕ 30−ᒥᑦ ᒪᐃ 1, 2015−ᒥᑦ, ᐅᖃᓪᓚᒋᐊᖅᑐᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᔭᖅᑐᖅᖢᓂᓗ ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᖕᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.
ᒪᐃ 01, 2015
ᐸᖕᓂᖅᑑᕐᒥᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᑳᓪᓚᓚᐅᖅᐳᖅ ᐄᑉᐳ 2, 2015-ᒥᑦ, ᐃᑭᑦᑐᖃᓚᐅᕐᒪᑦ ᓄᖃᕈᓐᓇᐃᓕᓗᓂ ᐃᑯᒻᒪᖁᑎᒃᑯᕕᐊᓂᒃ, ᓄᓇᓕᓕᒫᖅ ᖃᒥᙵᓚᐅᖅᐳᖅ.
ᐄᐳᕈ 30, 2015
ᐅᑯᓂᖓ ᐅᓂᒃᑳᖅᐳᖅ ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ: