ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐊᒃᑐᐸ 04, 2016
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ.
ᐊᒃᑐᐸ 03, 2016
ᖃᖓᑦᑕᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑲᐅᓐᖏᓕᐅᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᓈᑦᑎᖑᔭᕐᕕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑦᑑᐱᕆ 2, 2016, ᐅᖄᓚᐅᑏᑦ, ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᑦ, ᑕᓚᕖᓴᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᓚᐅᑏᑦ ᐊᔪᓕᖅᓯᒪᐅᓚᐅᕐᖓᑕ,
ᓯᑎᐱᕆ 14, 2016
ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖓ ᖃᖓᑦᑎᐊᓵᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᖃᐅᔨᓇᓱᒃᑐᖃᕐ
ᓯᑎᐱᕆ 08, 2016
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᖁᕕᐊᑦᑐᖅ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᒋᐊᖅ ᓵ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓕᕆᔨ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ,
ᓯᑎᐱᕆ 07, 2016
ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᕗᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓴᓈᒃᓴᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᙵᕕᒃᓴᑦᑎᐊᕙᓕᐅᕋᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓄᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂ.
ᐊᒐᓯ 31, 2016
ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᓴᓇᕕᒃᓴᑦᑎᐊᕙᐅᖕᒪ ᒫᓐᓇᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐊᒡᒋᖅᑐᓄᑦ.
ᐊᒐᓯ 03, 2016
ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᖢᓂ ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᒫᓂᑲ ᐃᐊᓪ-ᑲᓇᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕᐅᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑮᑦ ᐲᑐᓴᓐ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᐴᒃ ᐅᑯᓂᖓ:
ᔫᓂ 30, 2016
ᐊᐅᔭᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᕈᓘᔭᕐᓇᕐᓂᐊᓕᕐᒥᖕᒪᑦ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥ ᐅᒥᐊᖅᑐᖅᓇᖅᓯᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓇᖅᓯᓗᓂᓗ.
ᔫᓂ 29, 2016
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᓱᐊᕈᒪᕖᑦ ᓄᓇᓕᔅᓯᓐᓂ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕈᑎᓂᒃ, ᐊᒧᔭᐅᔾᔪᑎᓂᒃ, ᐱᙴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ, ᓇᓚᐅᑕᐅᓇᓱᐊᕈᑎᓂᒃ ᐊᒧᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᓇᓚᐅᑦᑖᕈᑎᒃᑰᑦ?
ᔫᓂ 24, 2016
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐊᓯᔾᔨᖕᓂᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥᐅᓂᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᖅᑎᑦᑎᓪᓗᓂᓗ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖᓄᑦ.