ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔪᓚᐃ 31, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᖓ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᔭᐅᓲᖅ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᑉ ᐃᒪᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓕᕌᖓᑕ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᖕᒪᖔᑦ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᖔᓪᓘᓐᓃᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᕐᕕᒃ ᐅᕗᖓ 979-5400.
ᔪᓚᐃ 29, 2015
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᐅᓄ ᐊᐃᕕᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᖁᐱᕐᕈᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ.
ᔪᓚᐃ 29, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᓱᓕ ᐅᒃᑯᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᒃᓴᐅᔪᖅ, ᔪᓚᐃ 29, 2015, ᐃᒪᖅ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓂᖓ ᐱᓪᓗᒍ.
ᔪᓚᐃ 28, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖃᕐᕕᖓ ᐅᒃᑯᐊᖅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓐᓄᒃᓴᐅᔪᖅ, ᔪᓚᐃ 28, 2015, ᐱᓪᓗᒍᑦ ᐃᒥᕐᒧᑦ ᓱᓪᓗᓕᖏᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᑲᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2015
ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅᒥᑦ ᖃᓛᑦᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔨᓂᖅ ᐃᒥᕐᒥᑦ ᐃᒥᖅᑐᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᑲᓐᓂᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 16, 2015
ᒐᕙᒪᖏᑦ ᓂᐅᕙᓪᓛᓐ ᓄᓇᑦᑎᐊᕗᒻᒥᐅᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᓯᒪᖕᒪᑕ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᓴᖏᓂᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒡᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑕᒪᒃᑭᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᓴᐃᓂᒃᑯᓪᓗ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᐅᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓂᒃ ᓴᖅᑭᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ.
ᔪᓚᐃ 16, 2015
ᓇᓄᖅᓯᔪᖃᖅᑲᐅᓐᓂᖕᒪᑦ ᐃᒡᓗᖁᑎᒋᔭᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓲᓪᓗ ᖃᓂᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥ, ᕿᑎᖅᑰᑦ, ᔪᓚᐃ 16, 2015−ᒥᑦ.
ᔪᓚᐃ 15, 2015
ᓴᓇᙳᐊᒐᕐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖃᑦᑕᓛᖅᑐᑦ ᒪᑭᒋᐊᕐᕕᖕᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᕙᒡᓗᓂ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ 2-ᒥᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ 4:30-ᒧᑦ ᒪᑭᒋᐊᕐᕕᐅᑉ ᐅᑕᖅᑭᕝᕕᖓᓂ.
ᔪᓚᐃ 10, 2015
ᑕᒪᑐᒪ ᐊᕐᕌᒍᒥᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕖᑦ ᐅᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓛᖅᑐᑦ ᓯᕙᑖᕐᕕᒻᒥᑦ, ᔪᓚᐃ 18.
ᔪᓚᐃ 10, 2015
ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥᑦ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐊᖑᑎᓂᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.