ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔫᓂ 01, 2016
ᐃᓕᑦᑎᔪᒪᕕᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖕᓂᖕᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑑᑎᓂᒃ ᐅᔭᖅᑲᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᓴᕕᕋᔭᒃᓴᓂᑦ ᒎᓗᓂᒡᓘ?
ᐄᐳᕈ 04, 2016
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᖕᒪᑕ ᐱᓇᔫᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᓕᕆᓂᖕᒨᖓᔪᓄᑦ.
ᒫᑦᓯ 03, 2016
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᙳᐊᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖃᖓᑕᔫᒃᑯᕕᖓ ᐱᔭᑦᓴᖃᒻᒪᕆᓐᓂᐊᖅᑐᖅ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 08, 2016
ᐃᒡᓗᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓗᑎᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑐᕈᓰᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᓇᔭᖅᐱᐅᒃ ᐊᑭᖃᙱᓪᓗᒍ ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᖕᓄᑦ ᑲᑉᐳᔾᔭᖅᑐᓅᖅᑐᓪᓗ ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕈᓐᓇᕈᑎᓄᑦ?
ᕕᕝᕗᐊᓕ 05, 2016
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᒐᑦ ᑐᒃᓯᕋᖅᑐᑦ ᐊᓯᔨᖅᓯᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᐅᑎᓖᑦ ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᐱᖁᔭᖓᓐᓂᒃ.
ᓯᑎᐱᕆ 30, 2015
ᐃᒡᓗᒥᒃ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑎᐅᓗᑎᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑐᕈᓰᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᓇᔭᖅᐱᐅᒃ ᐊᑭᖃᙱᓪᓗᒍ ᐅᖅᑰᓴᐅᑎᖕᓄᑦ ᑲᑉᐳᔾᔭᖅᑐᓅᖅᑐᓪᓗ ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓕᕈᓐᓇᕈᑎᓄᑦ?
ᓯᑎᐱᕆ 29, 2015
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ, ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᕈᓐᓇᓛᖅᑐᑦ ᖁᓕᓂᒃ ᐃᒡᓗᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ.
ᓯᑎᐱᕆ 22, 2015
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᕿᒥᕐᕈᔪᖅ ᓄᒃᑕᕐᓂᖕᒧᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᖁᔭᕐᒥ ᐃᓕᖕᓂᓪᓗ ᑐᓴᕈᒪᓪᓗᑎᒃ!
ᓯᑎᐱᕆ 14, 2015
ᐃᒪᓐᓈᖅᑐᕈᑎᒃᓴᖃᖅᐲᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ?
ᓯᑎᐱᕆ 11, 2015
ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᒪᓕᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᑐᕌᒐᕆᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕆᕙᑦᑕᖏᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᑐᕌᖅᑎᑦᓯᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂ