ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 28, 2019
ᕖᕝᕗᐊᕆ 28ᒥᑦ, ᐊᐅᐸᔮᖅᑦᑐᒥᑦ ᐊᑐᓛᖅᐳᑎᑦ!
ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2019
ᔮᓄᐊᕆ 26 ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᖕᓂᖕᒧᑦ ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᐅᓪᓗᖓᑕ 20−ᒋᓕᖅᑖᓂᑦ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᖕᓇᐅᓛᖕᒪᑦ!
ᔭᓐᓄᐊᓕ 22, 2019
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᐅᔪᓂᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᒥᐅᑕᓂᑦ 11, 12 ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓐᓂᕐᓯᒪᔪᓂᒡᓗ ᐱᓇᔪᖁᓪᓗᒋᑦ $2,800 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᒐᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ.
ᓄᕕᐱᕆ 14, 2018
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᔩᑦ (II) ᑲᑎᒪᓂᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᕕᐱᕆ 13-ᒥ 16-ᒧᑦ, 2018.
ᓄᕕᐱᕆ 09, 2018
ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎ ᑕᐃᕕᑦ ᔪᐊᓇᓯ, ᒥᓂᔅᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᐆᒥᖓ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᒥᒃ:
ᓄᕕᐱᕆ 06, 2018
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᑦᑎᐊᒥᒃ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᓄᕕᐱᕆ 6-ᒥᑦ 8-ᒧᑦ, 2018.
ᐊᒃᑐᐸ 18, 2018
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᑲᔪᕆᐊᖅᑎᓂᑦ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᓂᖅ ᐱᐅᔪᒥᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᑦ ᑲᑎᒪᕕᒡᔪᐊᑎᑦᑎᓚᐅᖅᐳᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐅᑐᐱᕆ 11 ᐊᒻᒪ 12-ᒥᑦ, 2018.
ᓯᑎᐱᕆ 18, 2018
ᐅᓪᓗᒥ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᖁᓕᓄᑦ ᓇᓪᓕᐅᓐᓂᖅᓯᐅᓕᖅᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ.
ᓯᑎᐱᕆ 04, 2018
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖅᑲᐅᕗᑦ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᑐᓴᕋᓱᒡᓗᑎᒃ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᑲᑕᖕᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᓯᑎᐱᕆ−ᒥᑦ ᑎᓯᐱᕆ−ᒧᑦ 2018.
ᐊᒐᓯ 17, 2018
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ (GN) ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (EDU) ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᒻᒪᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᓄᓪᓗ