ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᑎᓯᐱᕆ 18, 2019
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᓕᒫᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᕐᑐᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑎᓯᐱᕆ 24−ᒥᑦ ᔭᓄᐊᕆ 1−ᒧᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑯᐊ ᑕᐅᔭᐅᔪᑦ:
ᓄᕕᐱᕆ 05, 2019
ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓄᕕᑉᐱᕆ 5, 11:30−ᒥᑦ
ᓯᑎᐱᕆ 26, 2019
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᕙᒃᑕᖓᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓕᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᓯᒪᓚᐅᑲᖕᓂᐊᕐᒪᑦ ᐅᑐᐱᕆ 1−ᒥᑦ ᐅᑐᐱᕆ 4−ᒧᑦ, 2019-ᒥ,