ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔫᓂ 08, 2020
ᔫᓐ 8−ᖑᓕᖅᐸᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐱᒋᐊᖕᓂᐊᓕᖕᒥᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ−ᐃᓗᐊᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᖕᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᒪᓕᒡᓗᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᕙᒃᑐᓂᑦ. ᑕᒪᖕᒥᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᖃᖑᑦᑕᖕᓃᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂᑦ.
ᒪᐃ 15, 2020
ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ: ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᙵᓵᕆᕗᑦ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂᒃ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓄᑦ!
ᒫᑦᓯ 03, 2020
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᓕᒫᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᖏᓐᓄᑦ,
ᑎᓯᐱᕆ 18, 2019
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᓕᒫᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᓛᕐᑐᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑎᓯᐱᕆ 24−ᒥᑦ ᔭᓄᐊᕆ 1−ᒧᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐅᑯᐊ ᑕᐅᔭᐅᔪᑦ:
ᓄᕕᐱᕆ 05, 2019
ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᖅ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓄᕕᑉᐱᕆ 5, 11:30−ᒥᑦ
ᓯᑎᐱᕆ 26, 2019
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᕙᒃᑕᖓᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓕᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᓯᒪᓚᐅᑲᖕᓂᐊᕐᒪᑦ ᐅᑐᐱᕆ 1−ᒥᑦ ᐅᑐᐱᕆ 4−ᒧᑦ, 2019-ᒥ,