ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓴᐳᑎᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᓴᓪᓕᕐᒥ ᐅᒃᐱᒐᐃᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᒪᐃ 16, 2017
ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᕕᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ.
ᒪᐃ 11, 2017
ᑲᖏᖅᖢᒑᐱᖕᒥᑦ ᓱᓗᒑᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᑦ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂ.
ᐄᐳᕈ 13, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᔨᕋᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ ᕿᓂᓕᕐᒥᔪᑦ.
ᐄᐳᕈ 03, 2017
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 19, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᒫᔾᔨ 13, 2017-ᒥᑦ.
ᐄᐳᕈ 03, 2017
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 19, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᒫᔾᔨ 13, 2017-ᒥᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐃᑯᕐᕋᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
=ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.