ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2021
ᐊᕐᕕᐊᓂ ᑎᑎᕋᕐᕖᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔭᕆᐊᓖᓪᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒧᑦ ᓱᓕ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᖁᔭᐅᕗᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᓈᓴᐅᑎᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ:
ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2021
ᓇᒡᒐᔾᔭᒥᑦ, ᔭᓄᐊᕆ 25, 2021−ᒥᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐊᑖᓂ ᓅᓐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᓕᖅᑐᓄᑦ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2021
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᔭᓄᐊᕆ 25, 2021.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᑎᖅᑐᒍᑦ ᐅᓪᓛᖑᓂᖅᓴᒃᑲᓐᓂᕐᒥ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᒐᑦᑕᓗ, ᓯᐊᒻᒪᑲᓪᓚᒃᑐᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊᓂ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2021
ᓄᕙᕐᔪᐊᕐᓇᖅ-19ᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᒥᓱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᓂᖃᐃᓱᖅᑐᖅᓯᐅᑎᑦ ᓱᒃᑯᐊᕿᔪᖅᓯᐅᑎᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᔪᕐᓇᖏᑐᐊᖅᐸᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᖃᑦᑕᖏᒑᕐᓗᑎᑦ ᐃᓂᔅᓴᓕᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑕ ᑭᓯᐊᓂ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2021
ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ ᒥᑦᑕᕐᕕᐅᑉ ᐅᑕᖅᑭᕕᖓᓂᒃ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᒥᒃ ᐃᓱᓕᑦᑕᖅᑎᑕᐅᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑐᐊᖅ, ᖃᖓᑕᓂᐊᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓄᖕᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᓄᑦ ᐃᑭᒪᕙᒃᑐᓂᒃ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᐅᑎᖅᑐᒍᑦ ᐅᓪᓛᖑᓂᖅᓴᒃᑲᓐᓂᕐᒥ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓯᒪᙱᑦᑐᒃᑯᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᒐᑦᑕᓗ, ᓯᐊᒻᒪᑲᓪᓚᒃᑐᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᕐᕕᐊᓂ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 25, 2021
ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᔪᒪᔭᕋ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᒪᓕᒃᓗᒋᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᑦ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 14, 2021
ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ. ᓄᑖᓂᒃ ᐆᒪᔪᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᐱᑕᖃᙱᓚᖅ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 12, 2021
Bonjour. Aujourd’hui, il n’y a pas de nouveaux cas de COVID-19 au Nunavut et nous restons à zéro cas actif.