You are here

ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ

ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑑᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᔭᕆᐊᖃᙱᖦᖢᓂ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᐅᔪᖅ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓄᑦ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᓂ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᓯᓕᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ − ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᐳᑭᖅᑕᓕᖕᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᖕᒪᖔᑕ, ᐅᖃᓪᓚᒡᕕᒃᓴᖃᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᓕᒑᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᖃᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒧᑦ ᑎᓕᐅᖅᑐᕈᑎᑖᖅᑐᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᐅᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᔪᓄᑦ.  ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑕᑦᑎᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ ᕿᓂᖅᓴᖃᑎᒋᓗᑎᒋᑦ, ᑐᓴᐅᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᑦ ᐱᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓯᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᖅᖢᑎᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᐊᖃᕈᕕᑦ.

ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᐳᑦ:

  • ᐱᕋᔭᒃᑐᕕᓂᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᔭᕆᐊᖃᓲᑦ ᖃᓄᕐᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ;
  • ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᕙᒡᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᕈᑎᒋᔭᐃᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒪᖔᖅ;
  • ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ;
  • ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐅᐸᒋᐊᖃᕈᕕᓪᓗ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕈᔾᔭᐅᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ; ᐊᒻᒪ
  • ᐃᒃᐱᖕᓂᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᒋᔭᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᑎᑦ.

ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ ᐃᓱᒪᖅᓲᑕᐅᕗᑦ; ᐃᓚᐃᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓃᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕆᓪᓗᑎᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᐳᑎᑦ. ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᕗᑦ ᑐᙵᕕᐅᓪᓗᓂᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᔪᕕᓂᓕᒫᑦ ᐊᑐᓂ ᑐᙵᓱᒃᑎᖃᑦᑕᖅᖢᑎᒍ, ᓇᒡᓕᖕᓂᖃᕐᕕᒋᓪᓗᑎᒍ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒋᑦᑎᐊᕋᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒍ.

ᑲᓇᑕᒥᐅᑕᐃᑦ ᐱᕋᔭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ

 

Phone: 
1-866-456-5216