ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᕐᓴᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓄᖅᑲᖓᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ

ᑎᓯᐱᕆ 20, 2021

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᕐᓴᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂ ᓄᖅᑲᖓᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᒪᔪᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᕐᓴᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓯᑳᓪᓚᖕᓂᕈᑎᒃ (EPO) ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓐᓂ ᓄᖅᑲᖓᓐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᑎᓯᐱᕆ 24, 2021-ᒥ ᔮᓄᐊᕆ 3, 2022-ᒧᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᕐᓴᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᐅᓪᓗᓂᒃ ᐅᖄᓚᖃᑦᑕᖁᔭᐅᔪᑦ 1-844-534-1038−ᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔪᓕᕆᔨᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐃᓴᐱᐅᓪ ᒋᖕᒍᕋᔅ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔨ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6324
igingras@gov.nu.ca