You are here

ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐸᖅᑭᔨᑦ ᐸᐸᑦᑎᔩᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᖅ

ᑎᓯᐱᕆ 16, 2022

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐸᖅᑭᔨᑦ ᐸᐸᑦᑎᔩᓪᓗ ᒪᑐᓯᒪᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᖅ

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᓴᖁᔨᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᐸᖅᑭᔨᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊ ᒪᑐᓯᒪᓛᕐᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑎᓯᐱᕆ 19, 2022−ᒥᑦ ᔮᓄᐊᕆ 2, 2023−ᒧᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥᒃ ᐅᖄᓚᓗᑎᒃ 867-222-1805−ᒧᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᑦ: 

ᐲᑕ ᕙᐅᒐ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᔨ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6369
pvarga@gov.nu.ca