ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᑖᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒧᑦ

ᐊᒐᓯ 25, 2016

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᑖᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒧᑦ

ᐱᒋᐊᕐᕕᖓ ᐅᓪᓗᖅ: ᐋᒋᓯ 25, 2016

ᐃᓱᓕᕝᕕᖓ ᐅᓪᓗᖅ: ᓯᑎᐱᕆ 18, 2016

ᓄᓇᕗᓕᒫᒥᑦ 45 sec

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᑖᒥᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒧᑦ.

ᓄᑖᖅ ᐱᖁᔭᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥᑦ ᐃᓅᖃᑎᖃᓕᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᕐᕋᕋᐃᑉᐸᑕ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ.

ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐅᑯᓇᖓᑦ:

  • ᑭᙵᕐᓂᑦᐋᒋᓯ31, ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂᑦ7-ᒥᐅᓐᓄᒃᑯᑦ
  • ᐃᖃᓗᓐᓂᑦᓯᑎᐱᕆ6, ᐋᓪᓕᑲᒃᑯᑦᑲᑎᒪᕕᑦᑖᖅᑲᐅᖓᓂᑦ7-ᒥᐅᓐᓄᒃᑯᑦ
  • ᑲᖏᖠᓂᕐᒥᑦᓯᑎᐱᕆ11, ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂᑦ7-ᒥᐅᓐᓄᒃᑯᑦ
  • ᐃᑲᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᒥᑦᓯᑎᐱᕆ15, ᐃᓄᑐᖃᐃᑦᑲᑎᒪᕕᖓᓂᑦ7-ᒥᐅᓐᓄᒃᑯᑦ
  • ᖁᕐᓗᖅᑑᖅᒥᑦᓯᑎᐱᕆ18, ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓂᑦ7-ᒥᐅᓐᓄᒃᑯᑦ

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐊᕐᓂᐅᔪᑦᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑕᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨᖏᑦᐅᕗᖓCorrectionsAct@gov.nu.ca.

ᑕᒧᓗᒐᑦᓴᓂᑦᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᑦ

###

ᑐᓴᒐᑦᓴᓕᕆᔨ

ᐹᑉᕋᐋᓐᑎᐅᓂ

ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᓄᓪᓗᖃᐅᔨᓴᖅᑎ

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ

867-975-6368

btierney@gov.nu.ca