ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᑰᑎ ᑭᐅᔾᔪᑏ, ᓅᕖᕝᕙ 6, 11:30ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅ

ᓄᕕᐱᕆ 06, 2019

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᑰᑎ ᑭᐅᔾᔪᑏ, ᓅᕖᕝᕙ 6, 11:30ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅ

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒃ 

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᕙᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔭᐅᕕᔅᓴᕐᒪ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᓱᓕ ᑕᐃᑯᙵᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?

 • ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᒫᖏᑦ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᒪᑐᐃᖓᔪᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐅᐸᑦᑐᐃᓐᓇᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓱᓕ ᐅᓪᓗᖓ ᓈᒻᒪᓕᖅᐸᑦ ᑕᑯᔭᐅᕕᔅᓴᖓ. 
 • ᐊᐱᖅᑯᑎᔅᓴᖃᑐᐊᕈᕕᑦ, ᓄᓇᓕᖕᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᒋᔭᓯ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ:
  • ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ/ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ/ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᖅ/ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ/ᓴᓂᕋᔭᒃ: 867-439-8165
  • ᐊᕐᕕᐊᑦ/ᓇᐅᔮᑦ: 867-857-3184
  • ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᖅ: 867-645-2050
  • ᑭᙵᐃᑦ: 867-897-3681
  • ᐃᖃᓗᐃᑦ/ᑭᒻᒥᕈᑦ: 867-975-6584
  • ᐃᒡᓗᓕᒃ: 867-934-2051
  • ᓇᐅᔮᑦ: 867-857-3184
  • ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ/ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ: 867-473-8060
  • ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ/ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᒃ/ᓴᓪᓕᖅ/ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ: 867-645-2397
  • ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ: 867-266-8589
  • ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ: 867-899-7373
  • ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ/ᑰᒑᕈᒃ: 867-360-4609
  • ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ: 867-983-4237
  • ᑯᕐᓗᖅᑐᖅ: 867-982-7609
  • ᑕᓗᕐᔪᐊᖅ:867-561-5021

 

 

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅ:

ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑲᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᖏᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓂᑦ? 

 • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᖏᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᖅᓯᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐃᓗᓵᕆᓂᖃᖁᓇᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ. 
  • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᖅᑐᖅ 9-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 4-ᒧᓄ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ. ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥ ᑕᓪᓕᒥᕐᒧᑦ. ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᕋᔭᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒍᓐᓇᖅᑐᐃᑦ ᑐᕋᐃᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᐸᓪᓗᑎᒃ, ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᓪᓗ ᐅᕙᓂ: (867) 975-6550 ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ: 
  • ᐱᕋᔭᔅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓐᓅᖓᔪᒥᑦ: Courts.Criminal@govnuca.onmircrosoft.com 
  • ᓇᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓄᑦ: Courts.Civil@govnuca.onmircrosoft.com
 • ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐱᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓪᓗᑎᑦ, ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐃᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑎᖏᓐᓄᑦ. 
 • ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐱᔪᓐᓇᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑎᒌᒍᑎᓂᒃ. ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑏᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᑦᑎᑦᓯᔾᔪᑎᓂᑦ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᓂᑦ. 
  • ᑐᑭᓯᒋᐊᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑯᑦ ᐅᕙᓂ: 
   • ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ ᐃᓅᖃᑎᒌᒻᒨᖓᔪᓄᑦ: (867) 975-6102 
   • ᐱᕋᔭᓐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ: (867) 975-6101 
   • ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐸᓖᓯᒃᑯᖏᑦᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓ: (867) 975- 6103 

 

 

ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓴᕋᔅᓴᖅ ᓄᑖᖅ:

ᖃᓄᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᐸᒃᑲ ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᖅ ᐱᑎᓪᓗᒍ? 

 • ᒪᒥᐊᓐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᖅ, ᑖᓐᓇ ᐅᖄᓚᐅᑎ 1-866 ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑑᒐᓗᐊᖅ ᐋᓐᓂᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᓐᓅᖓᔪᖅ ᒫᓐᓇ ᐊᑐᙱᒻᒪ ᐊᔪᕐᒪᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᑎᓪᓗᒍ, ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᑲᖅᔪᑦᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᐋᓐᓂᖅᓱᖅᑕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᐅᕙᓗ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᑐᐊᖅᐸᑕ, ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐅᕗᖓ (867) 222-0045. ᐱᓕᕆᔾᔪᑏᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓯᒪᓕᑐᐊᖅᐸᑕ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᓯᑲᓐᓂᓛᖅᑐᑦ ᓈᓴᐅᑎᒋᕙᑦᑕᑎᓐᓄᑦ 1-866ᒧᑦ.