ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ

ᐄᐳᕈ 13, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᔨᕋᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ ᕿᓂᓕᕐᒥᔪᑦ.

ᓄᓇᕘᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ-ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᔪᕕᓃᑦ ᐱᕋᔭᖕᓂᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᕆᐊᖃᙱᖢᑎᒃ.

ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᓕᒪᓗᓂ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᖑᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᓂᒃ. ᖃᐅᔪᒪᔭᕆᐊᓖᑦᑕᐅᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦᑕ ᑐᙵᕕᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᑲᔪᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓂᕐᓗᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕐᓂᕐᓗᐃᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᒍᓱᒡᓗᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐱᑕᖃᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᑲᑎᒪᔨᖑᖅᑐᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᖏᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑲᑎᒪᔾᔪᓯᐊᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᔭᕌᖓᑕ ᑲᑎᒪᔪᓂ.

ᐱᔪᒥᒍᓱᒃᑯᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᑐᓂᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑎᑦ ᑐᓂᓗᒍ ᐃᓇ ᐊᐅᕈᒻᒧᑦ, ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ, ᐅᕗᖓ cjow_ab@qiniq.com. ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᑦ, ᐅᖃᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᓇ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ 867-439-8183.

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᐅᑕ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐄᐳᕈ 28, 2017.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨ:

ᕆᑕ ᔅᑐᕆᒃᓚᓐ
ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒡᓗ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6071
rstrickland@gov.nu.ca