You are here

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓ

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓᓂᒥᐅᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑎᐅᕗᖅ ᐱᔨᑦᑎᖅᑐᑎᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᖕᓂᒃ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᕗᖅ ᐋᔩᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᓂᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᐅᒋᕗᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᓕᒫᖑᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᓄᑦ.


ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᖕᓂᕈᒪᖕᓂᕈᕕᑦ ᐅᕗᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ: 

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: Justice.corporate@gov.nu.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 867-975-6130
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6168

ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖓ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ 
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 1000 ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ 520 
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0