You are here

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᔩᑦ

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓄᑦ!

ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᕖᑦ ᐊᒃᓱᕈᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥ ᐃᑲᔪᕈᒪᓂᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᓯᖕᓄᑦ?

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᔪᑦ!

ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕝᕕᒃ, ᓄᑖᖅ ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᖅ ᑎᒍᔭᐅᒪᕕᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ, ᕿᓂᖅᑐᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᖃᓂᒋᔭᓕᖕᓄᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥ ᐱᖅᑯᓯᕐᓂᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᑦ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᖕᒥᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐅᑯᓇᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕋᔭᒃᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᑦ ᐱᕕᒃᓴᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

  • ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᕆᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᑎᑎᖅᑲᓕᕆᔨᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᑦ
  • ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ, ᐃᓅᓯᓕᕆᔨᑦ
  • ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒥ ᐃᒐᔨᑦ
  • ᐃᓄᓕᕆᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ
  • ᐱᕋᔭᑦᑕᐃᒪᓕᑎᑦᑎᔩᑦ
  • ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒧᑦ ᐊᐅᓪᓛᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨᑦ
  • ᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᓕᕆᕝᕖᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓄᑦ 7-ᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓗᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᒥᓴᕐᕕᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ. ᕿᓂᖏᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑎᓐᓄᑦ.

ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᓇᖏᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᒫᖅᑎᒍᑦ.

ᖃᐅᔨᓇᓱᐊᕐᓂᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᓄᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᓕᕆᕕᖕᓂᑦ ᐅᕙᙵᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᕗᑦ: www.gov.nu.ca/iu/public-jobs

ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᑎᓐᓂ ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᓪᓗ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᐅᖁᓗᒍ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕗᖓ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ CorrectionsCareers@gov.nu.ca ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ (867) 975-6500.