You are here

ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᖃᕐᕕᒃ

ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᖃᕐᕕᖕᒥᐅᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᖅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᒃᑭᕗᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᖕᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒡᓗ.

 


ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᖕᓂᕈᒪᖕᓂᕈᕕᑦ ᐅᕗᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᒃ: 
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ: Justice.directorate@gov.nu.ca
ᐅᖄᓚᐅᑎᒧᑦ: 867-975-6180
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-975-6195

ᐊᖓᔪᖅᑲᐅᑎᖃᕐᕕᒃ
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ 
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ 
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᖓ 1000 ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ 500
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0