You are here

ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥᐅᑦ ᓅᑉᐳᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᑎᑭᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ

ᒪᐃ 17, 2022

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᑦ

ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥᐅᑦ ᓅᑉᐳᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᓕᖅᖢᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᑎᑭᓴᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ

ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒪᐃ 17, 2022) − ᒪᐃ 16-ᒥ ᓂᕈᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥᐅᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑦᑎᖁᔨᓕᖅᖢᑎᒃ ᒫᓐᓇᓕᓴᖅ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. 160 ᓂᕈᐊᖅᑎᑦ, 66.20 ᐳᓴᓐᑎ, ᓈᒻᒪᒃᓴᓚᐅᖅᐳᑦ ᓯᕗᒻᒧᐊᒃᐸᓪᓕᐊᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑭᒡᓕᖃᓕᖅᑎᑕᐅᓕᕐᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᑎᑭᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑭᒡᓕᒋᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᒪᐃᑦᑑᕗᑦ 1.775 ᓖᑕ spirits (1 x 60-ᐊᐅᓐᓯᒥᒃ ᐊᓕᒍᕐᒥᒃ) ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᒪᐃᑦᑑᓗᒍ 17.04 ᓖᑕ ᕕᐊᓂᒃ (48 x 355 ml ᐃᐳᐃᑦᑐᑦ) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 3.75 ᓖᑕᓂᒃ ᐅᐊᐃᓂᓂᒃ (5 x 750 millilitre ᐊᓕᒍᕐᓂᒃ) ᐅᓪᓗᑦ 14 ᐊᓂᒍᕌᖓᑕ. 

"ᖁᕐᓗᖅᑐᕐᒥᐅᑦ ᐅᖃᖅᐳᑦ. ᑖᓐᓇ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᑎᑕᐅᓕᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑎᑦᑐᒪᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᓯᕗᒻᒧᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓂᐊᖅᐳᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᖃᓂᑦᑐᒥ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᐳᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕ ᖁᐊᓴ ᑯᓱᒐᖅ.

ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ, 60%ᖏᑦ ᓂᕈᐊᖅᑏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕆᔭᖓᓄᑦ.

ᑭᓯᐊᓂ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᓕᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᒃᐸᑕ, ᐃᒥᐊᓗᐃᑦ ᑎᑭᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᒥ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙲᓐᓇᕐᓂᐊᑲᓚᐅᖅᑐᑦ.

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥᐅᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᑲᓐᓂᓛᕈᒪᒃᐸᑕ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ, ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᖁᔨᔾᔪᑎᒥᑦ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓᓄᑦ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᐃᑦᓰᓐ ᑦᓵᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca