ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᑏᓯᒻᕙ 3

ᓄᕕᐱᕆ 22, 2018

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᖅᓯᒪᒋᐊᖃᕐᓂᖅ ᑏᓯᒻᕙ 3

ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᓯᒋᐊᖅᑐᑦ ᐱᖁᑎᓕᓐᓂᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑏᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᑏᓯᒻᕙ 3, 2018-ᒥ.

ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑏᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᔪᔪᑦ ᐆᑦᑑᕝᕙ 3, 2018-ᒥ. ᐱᓯᒪᖏᒃᑯᕕᐅᒃ ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎ, ᐃᕐᖐᓐᓇᑦᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕆᑦ propertytax@gov.nu.ca ᐅᖃᓛᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒧᑦ 1-800-316-3324. ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᐃᑦ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᕐᓂᕐᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᓐᓂᑦ

ᑭᖑᕙᙱᓪᓗᑎᑦ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓂᕈᐊᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ. ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᖏᑦᑐᐃᑦ ᐱᖁᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑏᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᑏᓯᒻᕙ 3 ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐊᖑᒐᔭᖅᑐᑦ, ᐊᑏᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᑦᓴᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ, ᐊᑏ ᐅᕗᖓ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-316-3324 ᐅᕙᓗ ᐃᕐᖐᓐᓇᐅᑎᒃᑯᑦ propertytax@gov.nu.ca.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑕᓃᔅ ᒍᕌᓐᒪᐃᓴᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca