ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᑦ ᓱᐴᖅᑐᕐᕕᐅᙱᑦᑐᑦ

ᓯᑎᐱᕆ 15, 2017

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᑦ ᓱᐴᖅᑐᕐᕕᐅᙱᑦᑐᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᔪᒪᕗᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᓕᒫᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᒫᖏᓪᓗ ᓱᐴᖅᑐᕐᕕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᐹᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᒻᒪ ᑎᓕᓯᔾᔪᑎᑦ 1005 (ᓱᐴᖅᑐᕐᕕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖓᓐᓂᒃ.

ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᐊᑦ ᑎᐹᑦ ᓱᐴᖅᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᑦ, ᒪᑯᐊᓘᓐᓃᑦ ᓯᒡᒐᓕᐊᙳᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᕝᕚᑭᑦ. 3 ᒦᑕᓂᒃ ᐅᖓᓯᒃᑎᒋᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᑉ ᐃᓯᕆᐊᕐᕕᖓᑕ ᓯᓚᑖᓂᒃ ᓱᐴᖅᑐᕆᐊᖃᙱᒻᒥᔪᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᒃᐸᑦ 15 ᒦᑕᓂᒃ ᐅᖓᓯᒃᑎᒋᓗᑎᒃ.

ᑭᓯᐊᓂ, ᓱᐴᖅᑐᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕈᒪᔪᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖅᑕᓕᒃ (ᑕᕝᕚᑭᒦᑦᑐᖅ ᐅᐃᕆᓐᓇᖅᑐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓃᖔᕐᓗᒍ ᒪᒥᓴᕐᓂᖅ) ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂᒃ. ᓱᐳᖅᑐᖃᑦᑕᕈᓃᕈᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒃᐸᑕ, ᐅᕗᖓ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖕᒧᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ www.nuquits.gov.nu.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᒥᖕᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᑦ:

ᑕᓃᔅ ᒡᕌᓐᒪᐃᓴᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca