ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᕐᓗᐊᖅ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᑦ

ᒫᑦᓯ 30, 2020


ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᖅᑖᕐᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᓯᕐᓗᐊᖅ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᑦ

ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᐊᑖᕐᕕᒃ ᐅᐊᐃᓂᑖᕐᕕᒡᓗ ᐃᒥᐊᓗᖕᓄᓪᓗ ᓯᕐᓗᐊᖅ, ᐊᒻᒪ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕐᕕᒃ ᒪᑐᓯᒪᓛᖅᑐᑦ ᒫᑦᓯ 30 ᐊᒻᒪ 31, 2020-ᒥ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᒻᒥ ᓈᓴᐃᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓄᑦ.
ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓂᐅᕕᕈᒪᔪᓄᑦ ᒫᔾᔨ 30 ᐊᒻᒪ 31-ᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᓗ 8:30-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 12-ᒧᑦ ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ 1:00-ᒥᑦ 5:00-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᒃᓴᒃᑯᑦ.

  • ᐃᖃᓗᐃᑦ – ᐅᐸᒍᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᐊᑖᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᐊᐃᓂᑖᕐᕕᖕᒧᓪᓗ.
  • ᐃᖃᓗᐃᑦ – ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 867-975-6869.
  • ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ – ᐅᖄᓚᓗᑎᒃ 867-645-8575−ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 855-844-5488−ᒧᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ 1-855-844-5488.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᐃᓯᓐ ᓵᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca