ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᖓᓄᑦ ᐳᓛᕆᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ − ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ

ᐊᒃᑐᐸ 10, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓄᓇᖓᓄᑦ ᐳᓛᕆᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ − ᖁᕐᓗᖅᑑᖅ

ᖃᐅᔨᒪᑕ/ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ ᐳᓛᕆᐊᓛᕐᒪᑕ ᖁᕐᓗᖅᑑᖅᒧᑦ ᐅᑐᐱᕆ 17−ᒥᑦ 19-ᒧᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖃᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᒥᐊᓘᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᑦᑎᐊᕈᓐᓇᒪᙶᑎᒍᑦ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᒃᑐᑦ ᑲᑎᒪᑯᕕᒡᔪᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᓕᑦ ᐱᙳᐊᕐᕕᖓᓐᓂ ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥ, ᐅᑐᐱᕆ 19 ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ 9-ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ 6 ᐅᓐᓄᒧᑦ ᓂᐅᖃᒐᐃᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᔭᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᑎᒃ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑰᕐᓗᒍ ᒫᓂ responsiblenunavut@gov.nu.ca-ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ujjiqsuqta@gov.nu.ca−ᒧᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᔪᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᙳᒪᑕ ᖃᓄᖅ ᐃᒥᐊᓗᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᒪᖔᑦ ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ www.responsiblenunavut.ca/iu−ᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦujjiqsuqta@gov.nu.ca-ᒧᑦ.

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᒥᓂ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᓛᕐᒥᔪᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒡᓗ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕᒥᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ ᒫᓂ Facebook.com/ResponsibleNunavutᒧᑦ .

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᐃᓯᓐ ᓵᐃᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca