You are here

ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᑎ: ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑐᓴᕋᓱᖕᓂᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ

ᒪᐃ 13, 2022

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᕈᑎ: ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᑐᓴᕋᓱᖕᓂᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᓂᒃ ᐃᖅᑲᐃᓯᒋᐊᖅᑐᑦ ᒪᐃ 25, 2022 ᑭᖑᓪᓕᖅᐸᐅᓂᖓᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᒪᖔᔅᓯ ᑐᒃᓯᕋᐅᑕᐅᔪᒧᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃᑖᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᖢᓯ.

ᐱᓇᔪᖕᒪᑕ ᐃᒻᒥᑰᖓᔪᒥᒃ ᐃᒡᓗᒥᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᕋᔭᖅᖢᑎᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᑏᑦ ᐊᑎᖓ ᕼᐃᔪ ᐃᒃᔅᐱᐅᐃᐊᓐᔅ ᑎᒥᖓᑦ (Higher Experience Inc.). ᓂᐅᕕᒃᕕᒃᑖᕆᔪᒪᔭᖓᑕ ᐃᓂᒋᔭᖓ 760 ᑯᐃᓐ ᐃᓕᓴᐱ ᐊᖅᑯᑖᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐅᒃᑯᐃᙶᖃᑦᑕᖁᔭᖏᒡᒎᖅ
11:00−ᒥ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ 7:00-ᒧᐊᖅᓴᓂᖓᓄᑦ ᐅᓐᓄᒃᑯᑦ ᒪᑐᓯᒪᕙᒡᓗᓂ ᐊᐃᑉᐱᖅ ᐊᒻᒪ ᕿᑲᕐᓇᐅᓕᕌᖓᑦ.

ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᖅ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ ᐃᓂᖃᖅᐳᖅ ᓇᖕᒥᓂᖃᕐᕕᐅᑉ ᐃᓚᖓᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᐅᐸᒃᑕᐅᔪᓐᓇᙱᖦᖢᓂ. ᐃᓐᓇᑐᐊᑦ ᐅᖓᑖᓂ ᐅᑭᐅᓖᑦ 19 ᐃᓯᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᓴᓂᕋᖃᖅᖢᓂ ᐹᖃᖅᖢᓂᓗ ᐃᓯᔾᔭᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᑭᐅᑭᑦᑐᓄᑦ.

ᐃᖃᓗᖕᒥᐅᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᒥᓂᒃ, ᐃᓱᒫᓘᑎᒥᖕᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᒥᓂᒡᓗ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᒃᑯᐃᓛᕐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐅᕗᖓ cannabis@gov.nu.ca ᐅᖄᓚᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ 867-975-6821−ᒧᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓱᕐᕋᖕᓇᖅᑐᒥᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖕᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᕗᙵᕐᓗᑎᑦ https://gov.nu.ca/iu/kiinaujalirijikkut/information/surrangnaqtumik-niur....

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᐅᐃᑦᓰᓐ ᑦᓵᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca