ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ

ᒫᑦᓯ 12, 2019

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ

ᖃᐅᔨᒪᕖᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᐸᒃᑐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᖅᐸᒃᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᒃᐸᑦ, ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᒃᐸᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᖏᑉᐸᑦ?
ᐅᕝᕙ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᒃᓴᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᓗ ᐊᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ:

1. ᒪᓕᒐᖕᒥᑦ ᓯᖁᒥᑦᑎᓂᐅᕗᖅ ᑎᑭᑎᑦᑎᔭᕆᐊᒃᓴᖅ, ᓂᐅᕕᕆᐊᒃᓴᕐᓗ, ᐃᒥᕆᐊᒃᓴᕐᓗ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᖃᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓂᑦ.
2. ᐊᖏᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᓇᒃᓴᖕᓂᐊᕐᕈᕕᑦ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ.
3. ᒪᓕᒋᐊᓕᖕᓂᑐᐊᖅ ᐊᓯᐊᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ, ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒥᐊᓗᖃᑦᑕᕐᓂᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᖅ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᖏᑦᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ.

ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᑭᒡᓕᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓂᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᖃᕋᓗᐊᕈᕕᑦ, ᐃᒥᐊᓗᒃᑖᕈᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᖃᐳᑎᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᓖᑕ ᐅᖓᑖᓂ ᓇᒃᓴᕐᓂᐊᕈᕕᑦ spirits-ᒥᑦ, 9 ᓖᑕ ᐅᐊᐃᓂᒥᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 26 ᓖᑕ ᐱᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒧᐊᕌᖓᕕᑦ. ᐃᒥᐊᓗᓕᔭᕈᓐᓇᐅᒻᒥᑦ ᐱᖃᕆᐊᖃᐃᓐᓇᐅᔭᖅᐳᑎᑦ ᑎᑭᓴᕌᖓᕕᑦ ᐃᒥᐊᓗᖕᒥᑦ ᓄᓇᕘ ᐊᓯᐊᓂᖔᖅᑐᓂ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᓇᓕᐊᖕᓂᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐊᑐᖅᐸᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ www.nulc.ca/liquor/.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᑕᓃᔅ ᒍᕌᓐᒪᐃᓴᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca