ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᑐᖅᑐᒥᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓕᖕᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᐊᑖᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᐊᐃᓂᑖᕐᕕᖕᒥᓪᓗ ᓂᐅᕕᕈᒪᔪᑦ

ᐊᒐᓯ 09, 2017

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐊᑐᖅᑐᒥᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓕᖕᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᐊᑖᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᐊᐃᓂᑖᕐᕕᖕᒥᓪᓗ ᓂᐅᕕᕈᒪᔪᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᐃᓯᔪᒪᕗᑦ ᐊᑐᖅᑐᒥᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᓕᖕᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐱᐊᑖᕐᕕᖕᒥ ᐅᐊᐃᓂᑖᕐᕕᖕᒥᓗ ᓂᐅᕕᕈᒪᔪᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒃ ᐊᐅᒃᑕᔫᖅᑖᕈᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓂ, 1104C−ᒥ ᐃᓄᒃᓱᒐᐃᑦ ᐃᒡᓗᖁᑖᓂ. 9-ᒥᑦ 12:00−ᒧᑦ ᐊᒻᒪ 1:00-ᒥᑦ 4:30-ᒧᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᖃᑦᑕᖅᑐᖅ, ᓇᒡᒐᔾᔭᒥ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ.

ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑑᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ, ᐱᖃᑖᓗ ᐃᓅᕝᕕᒃᐱᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᖢᓂ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕆᓇᓱᒃᑕᐃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓕᕋᔭᕐᒪᑦ.

ᐊᑐᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖅᑯᑦᑐᓐᓇᐅᑎᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᖃᖅᑐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔾᔨᙳᐊᓕᖕᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓᓄᑦ ᐅᖃᓗᒍᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐅᕗᖓ 867-975-7840 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 867-975-7841.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:
ᑕᓃᔅ ᒍᕋᒻᒪᐃᓴᓐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca