You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᒍᑎᒃᓴᐃᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ 2019-2023

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᒃᑯᒍᓱᒃᑐᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᒍᑎᒃᓴᐃᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ 2019-2023. ᑖᓐᓇ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᒍᑎᒃᓴᖅ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᕌᖅᑕᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᑕᐅᑐᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᐊᒐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓪᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᖃᓕᕇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒥᒃ ᓴᙱᒃᑎᒋᐊᕐᓗᒍᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᓂᖓ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᒫᖏᓐᓂ.

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᐃᒎᓯᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᒍᑎᒃᓴᐃᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ, ᑐᑭᓕᐅᕆᓯᒪᔪᖅ "ᐱᔪᒥᓇᖅᓯᑎᔅᓯᒪᔪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ”, ᑖᓐᓇ ᐊᑐᐊᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐃᕕᖅᑎᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᒥᒃ “ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᓗᓂ ᐊᑎᖅᓯᓂᕐᓂ ᓇᓗᓇᐃᕆᓂᕐᓂᒃᓗ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᑐᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᓂᑦ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᕐᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᐊᓂᑦ.”

ᓄᑖᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᒍᑎᒃᓴᐃᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ ᒪᑭᑎᑦᑎᔪᖅ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᒍᑎᒃᓴᐃᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᓚᐅᖅᑕᓄᑦ ᑎᓴᒪᓂᒃᓗ ᑐᕌᒐᖃᕐᖢᓂ:

  • ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᖅ − ᐅᓄᖅᓯᒋᐊᖅᑎᑉᐸᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓗᒋᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᓐᓂᒃ.
  • ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ − ᐱᔪᒥᓵᕆᔪᒍᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓪᓗᑕ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᐃᓐᓇᕋᓱᒃᖢᑕ ᐊᔪᙱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ.
  • ᓯᕗᓕᖅᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᖅ − ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦᑎᐊᕙᐅᓪᓗᑎᒃᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ − ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᖕᒥ.

ᑎᓴᒪᓂᒃᑕᐅᖅ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖁᑎᖃᖅᑐᑦ:

  • ᑲᑎᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᑐᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕗᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃᓗ.
  • ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᓗᒋᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓪᓗ. 
  • ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓪᓗ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐸᕐᓇᐃᓕᖅᐸᑕ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓕᖅᐸᑕᓗ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᑐᕌᕆᔭᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓪᓗ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᒍᑎᒃᓴᐃᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ ᐊᕐᕌᒎᓂᐊᖅᑐᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᒍᑎᒃᓴᐃᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᔭᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ 2019-2023
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑏᑦ 2014-2018