ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᓯᑎᐱᕆ 18, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᕆᓚᐅᖅᑕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ? ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕈᒪᕕᑦ...
ᔫᓂ 26, 2018
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᐅᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᑦᑎᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᒥᒃ 7−ᒥᒃ ᐆᒥᖓ,
ᔫᓂ 21, 2018
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᑐᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑎᒃᑯᐊᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᒻᑐᐃᔨᕋᓛᕐᒥ ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐊᒻᒪ ᓄᑖᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ...
ᔫᓂ 21, 2018
ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᔩᓂ ᐃHᐊᓗᐊᒃ, ᒥᓂᔅᑕ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᐅᓪᓗᒥᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᖅᑲᐅᕗᖅ ᐅᑯᓂᖓ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᓂᑦ:
ᒪᐃ 28, 2018
ᒪᐃ 27−ᒥ ᔫᓂ 2-ᒧᑦ, 2018 ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔪᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᒋᔭᐅᓂᐊᕐᒪᑦ, ᑕᐃᔭᐅᕙᓚᐅᕆᓪᓗᓂ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᕋᔭᒡᕕᐅᓯᒪᔪᑦ...
ᒪᐃ 10, 2018
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᐊᒃᑐᐸ 12, 2018
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐅᒃᑯᐃᖓᔪᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᖕᒥ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᐊ...
Exp. Date: ᓯᑎᐱᕆ 28, 2018
ᑖᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᖅᔭᑎ ᐅᑉᐱᕆᔭᐅᔪᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᕋᔭᓐᓂᑰᒻᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ.          ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑐᐊᖏᓐᓄᑦ.  ᑎᓕᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᓅᖃᑎᒥᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ...
Exp. Date: ᓯᑎᐱᕆ 28, 2018
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑕᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᒃᐱᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᓕᒐᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᓕᐅᕆᔾᔪᑎ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑐᐊᖏᓐᓄᑦ. ...

Links