ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔫᓂ 20, 2019
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?
ᔫᓂ 14, 2019
ᓄᓇᕘᑉ ᓄᑖᖅ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᕗᖅ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐊᓄᑦ.
ᔫᓂ 06, 2019
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ?
ᒪᐃ 30, 2019
ᐃᓇᖐᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᖓ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᕐᔪᐊᖅ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ, ᑕᐃᕕᑦ ᐊᕿᐊᕈᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᔪᖅᑳᒻᒪᕆᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ “V” ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑦ, ᐊᒫᓐᑕ...
ᒫᑦᓯ 28, 2019
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?
ᒫᑦᓯ 26, 2019
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᒥᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᒥ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᐃᑦᒥ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑐᐊᖅ. ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ  ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓗᐊᑕᐅᕗᑦ ᐱᕋᔭᒃᐸᒃᑐᓂᒃ...
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒃᓗᓂ/ᑭᖑᕝᕕᖅᑎᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ. ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᒋᓗᒍ ᓂᕿᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᐸᕐᓇᐃᕙᒃᓗᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᒍᔭᐅᒪᔪᑦ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᓂᕿᓕᐅᕐᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᓂᖏᓐᓂ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ...
ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᓕᕆᔨ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐅᓚᐅᑲᒍᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ. ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒡᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᐅᔪᓐᓇᖅᓯᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᖕᒥᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ...

Links