ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᓯᑎᐱᕆ 30, 2019
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅᐸᓪᓕᐊᕗᑦ ᐅᓄᙱᓛᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᓂ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᕙᖕᓂᕐᒧᑦ ᖃᔅᓯᑐᖅᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᔪᒪᓇᔭᖅᖢᑎᒡᓗ...
ᐊᒐᓯ 23, 2019
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐃᖅᑲᐃᓯᒪᔪᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ ᖁᑭᐅᑎᒥᖕᓂᒃ ᑐᖅᑯᐃᓯᒪᑦᑎᐊᖁᔨᓪᓗᑎᒃ, ᖁᑭᐅᑎᒃᑯᕕᖕᒥᑦ ᑮᒍᓐᓇᖅᑐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᙱᒃᑳᖓᒥᒃ.
ᐊᒐᓯ 13, 2019
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ? ᐃᑲᔪᖃᑕᐅᔪᒪᓇᔭᖅᐱᑦ...
ᔪᓚᐃ 22, 2019
ᖃᖓᑦᑎᐊᖅ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᖃᑲᑕᓚᐅᕐᒪᑦ ᐅᖃᓗᒡᕕᐅᓂᕋᖅᑐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᙶᕐᓂᕋᖅᑐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᙶᕐᓂᕋᖅᑐᒥᑦ...
ᔫᓂ 20, 2019
ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᓯᒪᓂᑰᕕᑦ ᐃᓄᖕᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ, ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ?
ᔫᓂ 14, 2019
ᓄᓇᕘᑉ ᓄᑖᖅ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐊᖏᖅᑕᐅᕗᖅ ᑯᐃᓐ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᐊᓄᑦ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᓄᕕᐱᕆ 08, 2019
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᑕᑎᑕᒃᓴᐅᖕᒪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒻᒪᖔᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ. ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕝᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖁᕝᕙᖅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᖅᑕᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᒻᒥᔨᐅᕙᒃᓱᑎᒃ ᓴᐃᒪᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖏᑕ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᐃᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃᑎᒍᑦ...
Exp. Date: ᐊᒃᑐᐸ 25, 2019
ᑖᓐᓇ ᖁᑦᑎᓂᖅᐹᖅᑎᒍᑦ ᐱᓇᓱᐊᑦᑎᐊᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒥᓂᖃᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᒐᕙᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ. ᐊᖏᔪᖅᑳᓕᒃ ᑕᑎᖃᕆᐊᖃᖅᑐᓂᓪᓗ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ,...
Exp. Date: ᐊᒃᑐᐸ 18, 2019
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ. ᐊᖓᔪᖅᑳᓕᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᒥᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑎᖓ...

Links