ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$66,539 to $74,422.40
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016

ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓲᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᓂᒃ, ᑕᑎᒋᔭᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᑐᓗᐊᙱᑦᑐᓂᒃ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐱᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᖅᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᕈᓐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᑐᕈᓯᕐᓂᒃ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᐱᕕᒃᓴᕈᓘᔭᕐᓂᒃ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐊᔪᙱᑕᖏᑦᑕ ᐊᔪᕐᓇᕐᓂᖅᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᓗᐊᒃᑲᓐᓂᕋᓱᒃᐸᒃᑐᓄᑦ. ᐃᕝᕕᓯᐅᑕᐅᖅᑰᔨᕙ? ᐃᓚᐅᕝᕕᒋᓚᐅᖅᑎᒍᑦ. ᐃᓂᒃᓴᐃᑦ ᓂᕈᑐᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᑎᐊᕙᐅᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᓯᖁᓗᑎᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᖁᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᑦ ᓄᑖᓂ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᖅᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ − ᒫᓐᓇᒧᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒧᓪᓗ.

ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ

ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᖅᑯᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓗᒍᓗ ᐱᕕᔅᓴᖃᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᑦ ᑲᔪᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒧᑦ, ᖃᓄᖅᑑᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᕐᓗᓂ, ᖁᕕᐊᒋᔭᖃᕐᓗᓂ ᓱᑎᒋᕈᓘᔭᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᕐᓂᕐᓗᓂ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᓂᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᖏᔪᖅᖃᕐᓗᓂ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓗ ᐅᐊᑦᑎᔭᐅᓗᐊᖏᑲᓗᐊᖅᐸᑦ, ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᑎᑦ ᐱᖁᑎᓂᑦ, ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦ ᑲᒪᔨᐅᓗᑎᑦ, ᑖᒃᑯᐊᓗ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ. ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᒋᔭᐅᓗᑎᑦ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᕐᒥᔪᑎᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᑎᓪᓗᒍ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨᖓ, ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᙴᒪᑎᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᑎᑎᖅᑐᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᑲᒪᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓪᓗ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

 • ᓴᓇᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᐅᑉ ᓱᓇᒃᑯᑖᖏᓐᓂᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᓱᕉᔾᔭᐃᒃᑯᑎᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᔅᓴᒥᑦ ᐱᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓖᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᕐᒨᖓᔪᑦ;
 • ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᓴᓗᒪᖅᓴᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑎᖓᓐᓂᑦ;
 • ᓅᑎᕆᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓗᓂ, ᐊᔾᔭᖅᑐᕐᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐅᕙᓗ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒧᑦ;
 • ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑏᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᓪᓗᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᑦ ᑲᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᑦ;
 • ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᕐᒥᓗᓂ ᓴᓇᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒥᐊᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᓱᑎᒋᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦ;
 • ᐃᒻᒪᔅᓯᒪᔪᖃᖅᐸᑦ ᐃᒪᐃᔭᐃᖃᑦᑕᕐᓗᓂ;
 • ᖃᓗᕋᕐᓗᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓄᑦ;
 • ᓯᐅᕋᔮᓕᖅᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐊᒥᐊᕆᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᐅᑉ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ;
 • ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑑᓗᓂ ᓴᓇᔭᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕙᓗ ᐊᓯᑖᕆᐊᖃᖅᑐᖃᓕᖅᐸᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᖃᑦᑕᕐᓗᓂ;
 • ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᐅᓯᓕᕆᔩᑦ, ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑐᓂᑦ ᐱᖁᑎᖏᓐᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓗ ᐅᒥᐊᕐᔪᒃᑯᑦ ᐱᔭᕆᓖᑦ;
 • ᐃᓪᓗᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨᐅᓗᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᖓᑕ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᓪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᓗᒋᑦ; ᐊᒻᒪ
 • ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᐅᑎᖓᑕ ᓴᐴᓗᑕᖓ ᑯᕕᔪᒥᓂᐅᑉᐸᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᓴᓗᒪᓗᑎᑦ.

ᐊᔪᙱᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ:

 • ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᒻᒥᑦ 12ᒥᑦ (ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓕᐹᑐᐃᓐᓇᖅ), ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᒃᑲᓐᓂᖅᓯᒪᑉᐸᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐅᕙᓗ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᐅᒋᔭᐅᓪᓗᓂ;
 • ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᔪᓐᓇᖅᓯᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ;
 • ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐊᑦᑕᓇᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓪᓗᐊᑕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᓯᒪᓗᓂ ᐅᕙᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᓛᕐᓗᓂ ᓈᒻᒪᔅᓯᑐᐊᖅᐸᑦ ᐱᕕᔅᓴᖓ;
 • ᐊᖁᖅᑐᖅᓯᐅᖃᕐᓗᓂ ᓄᓇᒃᑰᕈᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᒻᒥᑦ 5 ᐊᒻᒪ ᐸᓯᔭᔅᓴᕈᖅᑎᑕᐅᓯᒪᙱᓪᓗᓂ ᓄᓇᒃᕉᑏᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ;
 • ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᖅᑲᖅᑎᒍᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕈᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐊᑲᐅᙱᓕᐅᕈᑎᓂᑦ ᓴᖅᑯᑦᑐᖃᖅᐸᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑎᐊᓗᓂ;
 • ᐃᓅᖃᑎᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᒻᒥᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᑲᒪᔪᓐᓇᑦᑎᐊᓗᓂ;
 • ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᓯᒪᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᐊᑦᑎᔭᐅᓗᐊᖏᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑦ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕐᓗᓂ;
 • ᓴᓇᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᓱᕋᔅᓯᒪᔪᓂᑦ; ᐊᒻᒪ
 • ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐅᕙᓗ ᑭᕕᑦᑎᑎᓂᑦ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐳᖅᑐᔪᒦᑉᐸᑦ, ᓂᐱᖅᑯᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚ ᓱᓐᓇᐃᑦᑐᐊᓘᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᑑᑎᖃᕋᔭᖅᑐᑦ:

 • ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ, ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᖓᓐᓂᑦ; ᐊᒻᒪ
 • ᐃᓄᒃᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᐊᒻᒪᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᕖᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓗᓂ.

.ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᕋᔭᖅᑐᖅ $66,539−ᒥᑦ $74,422.40-ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᖅᖢᓂ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖅᐸᒡᓗᓂ $15,016−ᒥ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᙱᑦᑐᖅ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᑎᑎᕋᕐᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ, ᐅᕗᖓ: hr@qec.nu.ca

ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃᑰᖅᑎᓪᓗᒍ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑖᓄᑦ, ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 420, ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0C 0A0.

ᖁᔭᓕᕗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ; ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ