ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᓂ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
04-506308
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓗᓂ
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$92,196.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$22,042.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᓄᕕᐱᕆ 6, 2020 - 11:59pm

ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓᑕ ᑐᑭᒧᐊᕈᑎ 518, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑖᓐᓇ ᐱᔭᐅᓇᓱᒍᓐᓇᖅᐳᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖏᖕᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕋᔭᖅᑐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒥᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ − ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᖅᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓗᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔭᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐃᓗᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑐᙵᕕᓖᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᖕᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓗᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᓐᓇᐃᓐᓇᕋᔭᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᒪᑭᒪᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᕐᓗᓂ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᐃᔪᖅ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓲᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑐᙵᕕᓖᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᖕᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ; ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕆᐊᓯᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᐃᓐᓇᓲᖑᓗᓂ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕆᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒥᓂᒃ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕙᑦᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᒐᔭᕐᒪᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓗᐊᙱᓪᓗᓂ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕐᒥᒃ; ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᓂ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓪᓚᑦᑖᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᖅᑑᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᖕᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᐅᔪᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᒋᒐᔭᖅᑕᖓᓂᒃ, ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒥᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ (ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ) ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᕐᓗᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᐅᔪᖅ ᓄᑖᕈᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᑎᓴᒪᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᐊᓂᒍᕌᖓᑕ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᓕᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒥᓗᓂ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᐊᓂᒍᕋᐃᑉᐸᑕ, ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᑦᑐᒃᑯᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖓᓂᒃ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᕈᓐᓃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ. ᐊᒻᒪᓗᒃᑲᓐᓂᖅ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᖅᑐᓂ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔭᕆᐊᓖᒃ ᑲᑐᔾᔨᓗᑎᒃ, ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᒃ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐱᕚᓪᓕᖅᓯᒪᓕᖅᑕᖏᖕᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᖅᑑᑉ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᑉ.

ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᖁᓛᓃᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᒋᐊᓕᖏᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᖅᑐᖅ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᕐᕕᐅᕗᖅ ᖁᑦᑎᓂᖅᐹᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓂᐊᕐᒪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ (2) ᐊᕐᕌᒎᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᑰᓯᒪᓗᓂ ᑐᕌᖓᑐᐊᕈᑎᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᖕᒪᑕ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ.

ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕈᓂ ᐊᑕᐅᓯᑉ ᐅᖓᑖᓂ ᓄᓇᕗᑉ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖁᑎᖏᖕᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᒐᔭᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᖕᓂᑦ, ᓄᓇᓕᖏᖕᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᑦ, ᓄᓇᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᖕᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕐᓂᕋᖅᑕᐅᓂᖅᓴᐅᒐᔭᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ.

ᓇᓕᒧᓐᓂᖃᐅᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᑲᑎᑦᑐᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒋᐊᕐᔫᒥᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒥᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᒃᓴᐅᓂᖓᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ.

ᐊᑯᓂᐅᓂᖃᕋᔭᖅᑐᖅ ᐋᒡᒌᓯ 15, 2023-ᕈᕋᓱᐊᕐᓂᖓᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓯᓐᓈᕐᓗᓂ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓗᑎᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖃᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖁᔭᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒥᔪᑦ ᐊᐅᓪᓛᖅᓯᒪᑲᐃᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒧᑦ ᐊᑯᓂᐅᓂᖓ ᐅᖃᖅᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᓪᓗᒍ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᑐᐊᕐᓂᕈᓂ.

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᓯᒪᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑯᒥᓂᖅᐱᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᕕᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐅᑯᕗᖓ HRKitikmeot@gov.nu.ca. ᐱᖃᓯᐅᑎᒻᒥᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᕈᑎᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐱᔾᔪᑎᖓᓂ ᑕᐃᑲᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐊᕆᔭᕐᓂᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖏᑦ ᐋᖅᑮᓂᐊᕐᓂᕋᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᑭᒡᒐᑐᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᖕᓂᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕈᒪᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᑭᙴᒪᒋᔭᖏᖕᓂᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᓇᓱᐊᕋᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᐅᔪᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓱᖅᑯᐃᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑯᓗᒃᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᒐᔭᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᖃᓕᕈᓂ ᒪᓕᑦᑐᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᔮᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᖏᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᒃ ᐱᕋᔭᓐᓂᑯᖃᕐᒪᖔᖅ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖏᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᖕᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐱᕋᔭᓐᓂᑰᓯᒪᓂᕋᖅᑕᐅᒐᓗᐊᕈᙱᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᕆᔭᐃᑦ ᖁᔭᓈᖅᑕᐅᑲᐅᑎᒋᒐᔭᙱᓚᖅ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑯᒥᓂᖏᑕ ᑎᑎᖅᑐᖅᓯᒪᓂᖏᖕᓂᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᐊᑐᕈᒪᔭᖓ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑎᒍᑦ.
  • ᑕᐃᒃᑯᐊᑐᐊᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᒐᔭᖅᐳᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ