ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐅᖃᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-03-305-020AS
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$95,882
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$24,281

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᕙᒃᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐅᖃᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ (ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨᙳᕋᓱᒃᑐᖅ) ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ, ᖃᑕᙳᑎᒌᑦ, ᓄᓇᓖᓪᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐱᔪᓐᓇᕈᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑭᖅᑐᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃᓗ, ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ ᐊᓈᓇᐅᔪᓄᑦ ᓄᑕᕋᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ, ᓄᓕᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ, ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐋᓐᓂᐊᓄᑦ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᕐᓂᕐᓂ, ᐱᑎᑦᑎᑕᐃᓕᒪᓂᖅ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᓗ. ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᒃᓗᓂ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐃᓱᒪᑕᖓᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔨ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐳᕙᒃᓗᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᓂᕐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃᓗ ᐱᑎᑦᑎᓃᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓅᖓᓗᑎᒃ, ᐃᒃᐱᒍᓱᒃᓗᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓂᒃ ᐱᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᕐᓗ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂ, ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂ ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃᓗ ᓄᓇᓄᖕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᓗ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂ.

ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓗᓂ ᓯᕗᓕᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᓂᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓅᖓᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᑭᒃᑯᑕᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᓄᐃᙱᑉᐹᓪᓕᕈᑎᒃᓴᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᖏᑦ, ᑐᑭᓯᐅᒪᓗᒋᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᖃᓄᐃᔾᔪᑎᓪᓗ ᐊᑐᓂ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓕᒫᓂᒃ ᑕᒪᒃᑭᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓗᓂ ᑐᑭᓯᓗᓂᓗ ᑐᓗᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ. ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᑦ − ᐋᓐᓂᐊᕆᔭᐅᓕᖅᐸᒃᑐᓕᕆᓂᕐᓂ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᓂ, ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓕᕆᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒋᑦ ᑐᓗᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ, ᓇᐅᒃᑰᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐱᔪᒪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓗᒋᓪᓗ ᒪᓕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᓗᒋᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑐᓗᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓗᐊᕈᓐᓃᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᐊᒃᑐᐃᔪᑦ ᐱᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᔪᒪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓕᖏᑦ, ᐊᔪᙱᑦᑕᕆᐊᓕᖏᑦ, ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕆᐊᓕᖏᓪᓗ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐱᔭᐅᒐᔪᒃᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒃᓯᒪᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᕐᒥᒃ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ, ᒪᕐᕉᒃᒧᑦ ᐊᕋᒍᓂ  ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᖅᓯᒪᓂᖅ. ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓂᒃ ᐊᓂᖅᓵᕈᓐᓃᖅᑐᓂᒃ ᐊᓂᖅᓵᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᕐᓗᓂ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᖅ. ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᓯᕐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎ

ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᒪᐅᙱᓐᓂᖓᓂ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ), ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ. ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐸᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ, ᐱᖅᑯᑐᖃᕐᒥᑦ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ. ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᒍᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐃᑦᑐᐃᓇᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᐅᓪᓗᓕᒫᖅᐸᒃᑐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓴᕐᓂᐊᓕᖅᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᖄᒃᑲᓐᓂᐊᒍᑦ ᐱᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ: $5,000.00-ᓂᒃ ᐅᓪᓗᐊᓂ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓᓂ, $5,000.00−ᓂᒃ 18−ᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᕈᑎᒃ, $10,000.00−ᓂᒡᓗ 30−ᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᕈᑎᒃ. ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ ᐱᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᑐᑦ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ $9,000.00−ᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᓯᒋᐊᖅᑳᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐱᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᑐᒥᒃ, ᐊᒻᒪᓗ $375.00−ᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᑕᐃᑲᓃᙱᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᑐᓂᒃ, ᑲᑎᖦᖢᒋᑦ $4,500.00−ᖑᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.

ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔪᒃᓴᓂᒃ.

 

ᐱᓇᔪᒍᒪᒍᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ, ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒍ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓲᑏᑦ ᐅᕗᖓ nunavutnurses@gov.nu.ca.. ᐃᓚᓕᐅᑎᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑎᖓ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖃᑦᑕᐅᑎᕕᒃᐱᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᖅᓴᐅᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᑭᓯᐊᔪᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒻᒥᑦᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖅᑳᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕐᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓲᖑᖕᒪᑕ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᑎᖃᕐᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᓖᑦ ᐊᔪᕈᑕᐅᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐆᒃᑐᕐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᑦ ᐆᒃᑐᕈᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᖓᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅ ᓇᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᑑᓂᐊᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ