ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᐅᐊᑦᓯᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
051-040320-SECCB-14546
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ 2: 
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖑᖏᑉᐸᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ.
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$54,226 to $61,526 per annum for 40hrs a week
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$19,716
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐄᐳᕈ 03, 2020

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕆᓪᓗᓂ.

ᓰᑏᕝᕙᒥᑦ ᒪᐃᒧᑦ ᑕᖅᑭᖏᓐᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖓᑕ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᑦ ᐃᓄᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᒻᒪᖄ 10ᒥᑦ 20ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᑐᐊᒃᑯᕕᖏᓐᓂᓪᓗ 20ᖏᓐᓃᑦᑐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐃᓚᓪᓚᕆᖏᓪᓗᑦ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓄᑦ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᖓᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓᓐᓂᑦ, ᐅᐊᑦᑎᔨ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓪᓗ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐃᓪᓗᖃᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᕿᑎᕐᒥᐅᓂ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖓᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓪᓗᖏᑦ ᐊᑐᐊᕆᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᕐᓗᓂ. ᑖᔅᓱᒪ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᑦ ᐅᐊᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᑎᑕᐅᔾᔪᑎᒋᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᖁᓇᒋᑦ, ᐊᒻᒪ ᐅᐃᒪᔮᕐᓇᖏᑦᑐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖏᓐᓄᓪᓗ. 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᖅ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᖃᕐᓗᓂ 10-ᒥ ᐊᕐᕌᒍᒻᒧᓪᓗ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ (1) ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ ᐅᐊᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒥᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᓯᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᐃᑭᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᐅᐊᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ. ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 8ᓂᑦ 12ᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᖅᑐᓂᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕈᓐᓇᕐᓗᓂ.

ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᓚᐃᓴᒥ 5ᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᒻᒥᑦ ᐅᕙᓗ ᐱᖃᙱᑉᐸᑦ ᐊᖁᑦᑐᖅᓯᐅᑎᑖᕈᓐᓇᖅᓯᓛᕐᓗᓂ ᑕᖅᑮᑦ 6 ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᔅᓴᑦ ᐅᕙᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᑭᐱᓯᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ, ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓂᖅᓵᖅᑎᑦᑎᓇᓱᓐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔪᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᒋᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᖓᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ.

ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᑰᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ.

ᐊᔪᖏᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐱᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ