ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

ᓄᑖᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᐃᑉᐸᓪᓕᐊᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂ. ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖓᓂ.

You are here

ᑐᖏᓕᖓ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᑉ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
14-505915
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$107,718.00
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐄᐳᕈ 10, 2020

ᐅᓇ ᐃᑉᐱᓐᓇᕆᐊᑭᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐊᓂᒍᐃᑦᓯᐊᕆᐊᖃᖅᓱᓂᓗ ᐱᕋᔭᑦᓯᐅᒪᐅᑎᖃᕐᒪᖔᖅ, ᒪᓂᑦᓯᐅᑎᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖃᕆᐊᖃᖅᓱᓂ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒪᔪᓕᒫᓄᑦ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᕐᒥᒃ, ᑐᖏᓕᖓ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᑉ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᑯᐊᓚᔪᒥ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᓯᕐᓂᒥᒃ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓪᓗ ᐃᓗᐊᓂ ᓄᓇᕗᑦ. ᑐᖏᓕᖓ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᑉ ᐃᑲᔪᓲᖅ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᑦᓱᓂ, ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᐅᑦᓱᓂ ᖃᐅᔨᒪᓕᑕᐅᑦᓱᓂᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓪᓗᖃᖅᑐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᑳᑦᑐᓛᑦᑎᓄᑦ, ᑎᑎᖅᑑᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᐊᔭᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᖅᑲᐅᖓ ᐃᓘᓐᓇᐃᓐᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᖓᒻᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᑯᐊᓚᔪᒥ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖅ ᒪᓕᒐᐃᓪᓗ. ᑐᖏᓕᖓ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᑉ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᓗᑎᒃ ᖁᑦᓯᓂᖅᐹᓂᒃ ᐃᑭᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᓪᓗ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓗᐊᓐᓂ ᓇᐸᔪᐃᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓪᓗ. ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᕐᒥᒃ, ᑐᖏᓕᖓ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᑉ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᓲᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᓇᐸᔪᓂᒃ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᓗ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ ᐃᑭᑦᑕᐃᓕᒪᕐᓂᖅ ᐃᓅᓯᕐᒧᓪᓗ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᓂᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᑦᓯᓂᖅᐹᖑᒋᐊᓕᒻᒧᑦ. ᑐᖏᓕᖓ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᑉ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅᑕᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐃᑭᑦᑐᖃᕋᔭᕐᓂᖅᐸᑦ ᖄᖅᑐᖃᖅᐸᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓗᓂ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᖅ, ᐱᒋᐊᕐᕕᒥᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᔪᓂᒃ. ᑐᖏᓕᖓ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᑉ ᑎᒍᒥᐊᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᓪᓗ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖓᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᑉ ᑎᑭᐅᑎᒍᑕᐅᓗᑎᒃ ᑐᕌᒐᐅᔪᓄᑦ ᐃᑯᐊᓚᔪᒥ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᑉ.   

ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ, ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᐅᒋᐊᓖᓪᓗ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥ ᐱᔭᐅᒐᔪᓲᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᓂᖃᖅᓱᓂ ᖃᑦᑎᕆᓂᕐᒨᖓᔪᓂᒃ ᖃᑦᑎᕆᔨᐅᓗᓂ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓗᓂᓘᓐᓃᑦ ᐅᑯᐊᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐱᓯᒪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ (IFSAC) ᐅᕝᕙᓗ ProBoard: NFPA 1021 – ᖁᑦᓯᓐᓂᓕᒃ 1, ᖃᑦᑎᕆᔨ; NFPA 1001 – ᖁᑦᓯᓐᓂᓕᒃ 2, ᖃᑦᑎᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎ; NFPA 1031 – ᖁᑦᓯᓐᓂᓕᒃ 2, ᐃᑭᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ; NFPA – 1033 ᐃᑭᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐅᕝᕙᓗ NFPA 921 – ᐃᑯᐊᓚᔪᒥ ᖄᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ; NFPA 1035 – ᖁᑦᓯᓐᓂᓕᒃ 1, ᐃᑯᐊᓚᔪᒧᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᓪᓗ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ ᐊᒻᒪᓗ NFPA 1041 – ᖁᑦᓯᓐᓂᓕᒃ 2, ᖃᑦᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ. ᖁᕝᕙᓯᓐᓂᓕᒻᒥᒃ  (3) ᐊᖁᑎᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯ ᐳᓪᓚᓕᓐᓄᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎ ᐊᔾᔨᒐᓚᖓᓘᓐᓃᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᒃ. NFPA 1002 – ᖃᑦᑎᕈᑎᓄᑦ ᓱᓇᒃᑯᑎᓄᑦ ᐊᖁᑎ/ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᒻᒪᕆᑦᑐᖅ ᐃᑲᔫᑎᓂᐊᕐᒥᔪᖅ.

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕕᑎᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓕᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓕᒃ.

ᐊᔾᔨᒐᓚᖏᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᒃ ᑲᑎᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᖃᓯᐅᑎᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓴᖅᑭᖅᑐᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓐᓄᐃᒐᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᓐᓄᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓯᕗᓂᕐᒥ.

 

 

 

 

 

 

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ