ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓯᐅᑎᓕᕆᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
10-505764
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$99,743
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᒻᒪᑦ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᓂᐊᙱᑲᓗᐊᕐᒪᖔᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ.

ᐅᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑦᑎᔨᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.  ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᐸᕐᓇᐃᖃᑦᑕᖅᐳᖅ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᒡᓗᓂ, ᐱᓕᕆᕙᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᓂ ᓯᐅᑎᓕᕆᔨᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓲᓂᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᐅᑕᓕᒫᓂᒃ.  ᓯᐅᑎᓕᕆᔨ ᑐᓵᔾᔪᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᖅᐳᖅ, ᐊᒻᒪ ᑲᒪᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᑐᓵᑦᑎᐊᙱᑦᑐᓂᒃ.  ᓯᐅᑎᓕᕆᔨ ᑖᓐᓇᑐᐊᑦᑎᐊᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᕗᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᑭᓴᐃᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᑐᓵᔾᔪᑎᓂᒃ.

ᓯᐅᑎᓕᕆᔨ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ, ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᓂ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᓂ ᓯᐅᑎᓕᕆᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂᙶᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂ ᐃᑲᔪᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᓯᓗᑎᑦ ᑐᓵᑦᑎᐊᙱᑦᑐᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᕕᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᐅᑎᓕᕆᔨᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓘᒃᑖᒧᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖅᓴᓄᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓄᑦ.   ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒡᓗᒋᑦ  ᑐᓵᔾᔪᑎᓕᕆᔨᓂᒃ, ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᑦ ᑐᓵᔾᔪᑎᓪᓚᕇᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓵᔾᔪᑎᙳᐊᑦ.  ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓕᒃ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᓂ ᑐᓵᔾᔪᑎᓕᕆᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᓲᓂᒃ ᑐᓵᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓵᔾᔪᑏᑦ ᒫᓐᓇᓕᓴᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᒃᐸᒡᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᓯᕙᒡᓗᓂ.  ᓯᐅᑎᓕᕆᔨ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᕙᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑏᓐᓇᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓯᕐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓂᒃ 11−ᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ.   ᐊᐅᓪᓚᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᕐᓂᑰᓗᓂᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᑐᑭᓕᐅᕆᔪᓐᓇᕐᓗᓂᓗ Auditory Brainstem Response ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ (ABR) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᙱᓪᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑲᒪᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᓂᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑲᒪᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᑭᐅᓕᖕᓄᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐱᑦᑎᐊᓕᓗᓂᒋᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᕈᓘᔭᖅᑐᓂᒃ. 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᓂᒍᐃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᑖᖅᓯᒪᓗᓂ ᓯᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᕐᒥ ᐅᑭᐅᕐᒥ ᐊᔾᔨᐸᓗᐊᓂ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓗᓂ.  ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓚᐃᓴᑖᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᐅᔪᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐃᕖᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᐸᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᕆᔭᒥᒃ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᒃᐸᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ,  ᓄᓇᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᑐᖅ.

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒥᔪᑦ.

ᐊᔪᙱᑦᑐᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᑦᑎᓐᓂᑦ ᐃᓐᓄᒃᑕᐅᒋᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒪᔪᒃᓴᓂᒃ

 

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ