ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

LogoHome

You are here

ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ
ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ
ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ
ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ
ᓴᓂᕋᔭᒥ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
051-2021-QIKJAN
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$26.07−ᒥᑦ $29.58 ᐃᑲᕐᕋᑕᒫᖅ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
ᐊᑐᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔪᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑕᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ.

ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᖕᓄᑐᐊᖅ ᑐᕌᖓᔪᖅ. ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 10ᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ, ᐃᒡᓗᓕᒃ, ᓴᓂᕋᔭᒃ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ , ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ, ᑭᒻᒥᕈᑦ, ᐸᖕᓂᖅᑑᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᒻᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔭᕆᐊᓖᑦ.   

ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᖏᓐᓇᓂᕐᒥᑦ, ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᐃᑦ ᐊᖏᔫᑕᐅᙱᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕐᓗᓂᒋᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖓᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᔪᖅ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖏᑦᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓗᒪᔪᒥᑦ ᐃᓂᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐊᐅᓚᓂᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖏᓐᓄᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ ᖃᐅᑕᒫᖅ ᐊᑐᐊᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᓂᕐᒥᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓰᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᕆᐊᓖᑦ ᖄᖓᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓂᑦᑎᑕᐅᑉᐸᑦ ᐅᓪᓗᑕᒫᖅ ᐊᖓᔪᖅᑳᒥᓄᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᖏᓐᓂᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᐅᓚᕕᓴᐃᑦᑕᐃᓕᒪᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᓪᓗ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕆᔭᐅᔪᒪᓇᔭᖅᑐᖅ ᐱᔭᕇᖅᓯᓯᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᓐᓂᑦ ᖁᕙᓯᓐᓂᓕᒻᒥᑦ 10, ᖁᕙᓯᓐᓂᓕᒻᒥᑦ 12ᒥᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᐊᖅᓯᒪᑉᐸᑦ ᐱᐅᒋᔭᐅᓂᖅᓴᐅᓪᓗᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᐅᕙᓗ ᑲᒪᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᑎᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓄᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᑦ. 

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓗᓂ ᐅᕙᓗ ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐊᑦᑕᓇᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓪᓗᐊᑕᓂᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ ᐋᖅᑭᔅᓱᐃᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᔅᓴᐅᒻᒪᖔᑕ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᓂᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᓖᑦ. ᐃᓄᒃᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ. ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐅᖃᓕᒪᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᔪᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒨᖓᔪᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ.

ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᓂᑰᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ.

 

ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᓇᓱᒍᒪᒍᕕᑦ, ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᕐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ nachr@arcticcollege.com. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᑕ ᓈᓴᐅᑖ ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᕕᑦ ᐱᔾᔪᑎᖓᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᔭᕆᐊᓕᖕᒧᑦ.

  • ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᑦᑎᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓗᒋᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᓐᓇᖁᓗᒋᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓄᑦ. ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ. ᐱᓇᔪᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖃᑕᐅᔪᒪᑐᐊᖅᐸᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᕆᐊᓕᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ ᒪᓕᒡᓗᒍ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖅ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐱᖁᔭᐅᓯᒪᕗᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᑦ ᐱᖁᔭᖕᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ. ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᑎᖃᖅᑑᒐᓗᐊᑦ ᐊᔪᓕᖅᑎᑕᐅᔾᔮᖏᑦᑐᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐊᖑᔭᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑖᕋᓱᒃᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑖᕋᓱᐊᕈᑎᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᑦ ᓂᕈᐊᕆᔭᒥᖕᓂᑦ.
  • ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ, ᐃᕐᖏᓇᖅᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.
  • ᐆᒃᑐᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑐᐊᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᒐᔭᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ