ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᕿᔪᓕᕆᔨ

ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓ: 
14-506141
ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ: 
ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓇᔭᖅᑐᖅ: 
$84,011.00 ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, 40 ᐃᑲᕐᕋᖅ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ
ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᖓ: 
$15,016.00
ᒪᑐᕝᕕᒃᓴᖓ: 
ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ/ᑕᓪᓕᕐᒥᖅ, ᐊᒃᑐᐸ 30, 2020 - 11:59pm

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐃᑉᐱᓐᓇᕆᐊᑭᒻᒪᑦ ᐊᓂᒍᐃᑦᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖓ, ᒪᓐᓂᑦᓯᐅᑎᓯᒪᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᕐᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᑭᓇᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ.

ᐊᖓᔪᖅᑳᕐᓗᓂ ᐃᓪᓗᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒥᒃ/ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᒻᒥᒃ, ᕿᔪᓕᕆᔨ ᓴᓇᓲᖅ ᕿᔪᓐᓂᒃ ᒪᓕᑦᓱᓂ ᑎᓕᓯᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᒋᐊᓕᓐᓂᒃ, ᐸᕐᓇᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᓂᓗ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕐᓗᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᑦ ᓴᓇᓯᒪᓂᖏᓪᓗ ᒪᑭᒪᔭᐅᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓴᓇᕙᓪᓗᓂᓗ ᓴᓇᒋᐊᕆᐊᓕᓐᓂᒃ/ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓯᓚᑎᖏᓐᓂ ᐃᓗᐊᓂᓗ ᓱᓇᒃᑯᑏᑦ ᑮᕝᕕᓪᓗ.

ᕿᔪᓕᕆᔨ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᑦᑐᖅ, ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᓪᓗ ᐃᓪᓗᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕆᐊᓕᓐᓂᒃ, ᐆᑦᑐᕋᕆᐊᓕᓐᓂᒃ, ᐱᔨᑦᓯᕋᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᓪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᓐᓂᒃ. ᓴᓇᒋᐊᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓴᓇᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᕿᔪᓕᕆᔨ ᐋᖅᑮᓲᖅ ᐊᓯᔾᔩᓲᕐᓗᓐᓃᑦ ᓯᖁᑦᑎᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᑑᑎᒥᓂᒃ ᐊᑐᕇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᒋᐊᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᒃᑯᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓃᓪᓗ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᒥ ᐱᔭᐅᒐᔪᓲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᕿᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᓗᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓᖓᔪᓂᒃ. ᐱᓕᒻᒪᑦᓯᒪᔪᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐊᖏᓕᕇᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂ. ᐊᖁᒍᓐᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᖁᑦᓯᓐᓂᓕᒻᒥᒃ 5 ᐊᔾᔨᒐᓚᖓᓂᓪᓘᓐᓃᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᓇᔭᕆᐊᓕᓐᓅᖓᔪᓂᒃ (CMMS) ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᔪᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖅ ᐱᖅᑯᓯᖃᖃᑎᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᔪᖅ.

ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕕᑎᑐᑦ. ᐅᖃᕈᓐᓇᑦᓯᐊᕐᓂᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑑᑎᓕᒃ. ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᕐᒥᒃ, ᓄᓇᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓕᒃ.

ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᓯᕗᓂᕐᒥ ᐃᓐᓄᐃᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

 

ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑎᑎᖅᑲᑎᑦ ᐊᐅᑎᙳᐊᑕᖅᓯᓐᓇᒃᑭᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᑎᓪᓗ ᐅᕗᖓ gnhr@gov.nu.ca ᐃᓚᒍᑦᑎᓯᐅᑎᙳᐊᑕᖅᓯᓐᓇᕈᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᐅᑉ #-ᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᓐᓂ.  

  • ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓂᒪᓂᖃᖅᑐᑦ ᓴᖅᑮᓂᕐᒧᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᑭᓯᒪᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋ ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᑦᓯᐊᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᒐᓱᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᑎᔭᐅᓂᐊᕈᑎᒃ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᑉ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖃᕆᐊᓖᑦ. ᐱᕋᔭᑦᓯᒪᐅᑎᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᕈᕕᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᐅᓯᖅᐅᕈᑕᐅᒍᓐᓃᕈᑎᒋᔾᔮᖏᑕᐃᑦ.  
  • ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᓂᒃ ᐃᓐᓄᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᓐᓅᖓᔪᓂᒃ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑏᑦ ᐱᔭᑦᓴᐅᔪᑦ ᓱᑲᑦᑐᒃᑯᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.
  • ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᒍᒪᔪᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᖃᓄᐃᓕᔭᐅᒋᐊᕋᔭᖅᑐᑦ.
Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ